W Y K A Z 6/2021 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do użyczenia
W Y K A Z 6/2021 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do użyczenia

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późn.zm.)
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 10 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat
 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :

 
                Działki ewid. nr 88/19, 300 położone w Oleszycach o łącznej powierzchni 0,85 ha, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00025995/8 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
 
                Na użyczenie wyznacza się nieruchomości o numerach 88/19 i 300 o łącznej powierzchni 0,85 ha,  na której znajduje się boisko sportowe.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
 
Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w użyczenie z dniem zawarcia umowy użyczenia.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :
Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności statutowej Uczniowskiego Klubu Sportowego.
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2021-03-31 15:11:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-03-10 15:11:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2021-03-10 15:11:00

Rejestr zmian