W Y K A Z 1/2020
W Y K A Z 1/2020 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do użyczenia
 
Oleszyce, dnia 10 lipca 2020 r.
 
 
W Y K A Z 1/2020
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce 
przeznaczonej do użyczenia
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65).
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 10 lipca 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.)

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym na okres do 9 lat
 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
 
                Działka ewid. nr 368 o łącznej powierzchni 0,0649 ha, położona w Zalesiu na którym zlokalizowany jest budynek Świetlicy wiejskiej , stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00044671/0 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :
 
                Pomieszczenie  znajduje  się na I piętrze w budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu.
Powierzchnia użytkowa pomieszczenia przeznaczona do użyczenia wynosi 141 m2.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
 
Przedmiot nieruchomości zostanie oddany do korzystania według zasad określonych
w umowie z dniem zawarcia umowy użyczenia
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   u ż y c z e n i a :
 
                Pomieszczenie w budynku świetlicy wiejskiej będzie wykorzystywane na cele prowadzonej działalności statutowej Kółka Rolniczego w Zalesiu.
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 

Data składania ofert:
2020-07-10 12:48:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-07-10 12:48:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-07-10 12:48:32

Rejestr zmian