W Y K A Z 10/2020 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do dzierżawy
W Y K A Z 10/2020 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce przeznaczonej do dzierżawy
Oleszyce, dnia 04 czerwca 2020 r.
 
W Y K A Z 10/2020
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce
przeznaczonej do dzierżawy
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, działając na podstawie art.13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65).
 
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
(od dnia 04 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2020 r.)
wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Oleszyce,
przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 
O z n a c z e n i e   n i e r u c h o m o ś c i :
                Działka ewid. nr 87 o łącznej powierzchni 0,9917 ha, położona w Oleszycach, stanowi własność Gminy Oleszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PR1L/00051751/7 przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
O p i s   n i e r u c h o m o ś c i :

                Na dzierżawę wyznacza się część nieruchomość o łącznej powierzchni 2 m², która dzierżawiona będzie na cele działalności gospodarczej z przeznaczeniem na lokalizację zniczomatu.
 
C zy n s z  d z i e r ż a w n y:
                Kwota czynszu dzierżawnego ustalona jest zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 28 lutego 2020 roku i wynosi:
na cel lokalizacji zniczomatu 10,40 zł netto za miesiąc, płatne 14 dni od wystawienia faktury.
Do kwoty czynszu dolicza się obowiązujący podatek VAT 23%.
 
Z a s a d y   a k t u a l i z a c j i   o p ł a t:
                Aktualizacja czynszu dzierżawnego może nastąpić w przypadku, gdy stawka ta w okresie dzierżawy gruntu w kolejnych latach, będzie mniejsza od stawki ustalonej w nowym Zarządzeniu Burmistrza, na co dzierżawca wyraża zgodę.
 
T e r m i n   z a g o s p o d a r o w a n i a   n i e r u c h o m o ś c i :
                Przedmiot nieruchomości zostanie oddany w dzierżawę z dniem zawarcia umowy dzierżawy.
 
I n f o r m a c j e   d o t y c z ą c e   d z i e r ż a w y:
                Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej lokalizacja zniczomatu.
 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostaje podana do publicznej wiadomości w dzienniku internetowym www.infopublikator.pl
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2020-06-04 13:31:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-06-04 12:57:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-06-04 12:57:47

Rejestr zmian