II przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego położonego w Futorach

ZMIANY:
2023-09-14 13:33:05: Dodano plik Futory_49-1_mapa.pdf
2023-09-14 13:33:05: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza II przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Oleszyce
na okres 7 lat


1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użytkowania rolniczego :

Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. FUTORY 49/1 0,2774 ha ŁIV 0,2774 ha 138,70 zł
rocznie
 30 zł 10 zł
 

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 49/1– KW PR1L/00034170/5
 
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 500 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
 
Pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości odbył się w dniu 24 maja 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Drugi Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
29 września 2023 r. o godz. 09.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – (sala ślubów).
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce
w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 26 września 2023 r. (wtorek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. Od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                         
                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                                                      mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Oleszyce, dnia 14.09.2023 r.

Data składania ofert:
2023-09-29 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-09-26 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-09-14 09:30:00
PublikującyMarek Margas 2023-09-14 13:21:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-09-14 13:33:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 149.70 KbPlik pdf
2. Futory_49-1_mapa 524.72 KbPlik pdf

Rejestr zmian