Przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na terenie Gminy Oleszyce

ZMIANY:
2023-09-14 13:12:51: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
2023-09-14 13:12:51: Dodano plik Sucha Wola_505_300_dzierżawa.pdf
Więcej >>>
2023-09-14 13:12:51: Dodano plik Oleszyce_Lubomierz_685_686_mapa.pdf
2023-09-14 13:12:51: Dodano plik Borchów_353_mapa.pdf
PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej na terenie Gminy Oleszyce na okres 10-ciu lat 

1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użytkowania rolniczego :

Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. OLESZYCE LUBOMIERZ 685 1,2094 ha RIIIa 0,9252 ha, RIIIb 0,2842 ha 604,70 zł
rocznie
70 zł 10 zł
2. OLESZYCE LUBOMIERZ 686 0,6570 ha
RIIIa 0,3680,
RIIIb 0,2890
328,50 zł
rocznie
40 zł 10 zł
3. SUCHA WOLA 505/300 (część) 4,10 ha Ps III 2050 zł
rocznie
210 zł 30 zł
4. BORCHÓW 353
(część)
26,00 ha Ps III 22,23 ha, ŁIII 3,77 ha  13 000 zł
rocznie
1300 zł 130 zł
 
 
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 685, 686– KW PR1L/00010038/4
- działka nr 505/300– KW PR1L/00048229/5
- działka nr 353– KW PR1L/00030007/4
 
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 500 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
 
Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
29 września 2023 r. o godz. 10.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – (sala ślubów) według kolejności w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 26 wrzęśnia 2023 r. (wtorek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. Od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce   
    
                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz                                                                                                                           
 
Oleszyce, dnia 14.09.2023 r.

Data składania ofert:
2023-09-29 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-09-26 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-09-14 09:00:00
PublikującyMarek Margas 2023-09-14 13:09:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-09-14 13:12:51
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_353_mapa 557.16 KbPlik pdf
2. Oleszyce_Lubomierz_685_686_mapa 629.87 KbPlik pdf
3. Sucha Wola_505_300_dzierżawa 389.27 KbPlik pdf
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 149.70 KbPlik pdf

Rejestr zmian