Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na realizacje inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej w Uszkowcach

ZMIANY:
2023-09-05 14:51:17: Dodano plik Załącznik_graficzny_1_Uszkowce.pdf
2023-09-05 14:51:17: Dodano plik Załącznik graficzny_2_Uszkowce.pdf
Więcej >>>
2023-09-05 14:51:17: Dodano plik Projekt_Umowa_BIOGAZOWNIA.pdf
2023-09-05 14:51:17: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na realizacje inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej

 
Lp. Położenie Działka Pow.
działki
Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. USZKOWCE
 
Obręb ewid. Stare Oleszyce
 
156/4 9,2199 ha Lzr-PsIV 1,7260 ha
PsIV 7,3392  ha,
W-PsIV 0,1547 ha
 
170 107,16 zł
 
(brutto)
 
17 020 zł
1710 zł
 
 
1.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
 
Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 30 lat z przeznaczeniem na realizacje inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej.
 
2.Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XLVI/273/98z dnia 17.06.1998 r. przedmiotowa nieruchomość jest położona w terenie obejmującym ,,Lasy-Zalesienia”.

3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 156/4 – KW PR1L/00026923/0
 
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
5. Czynsz dzierżawny przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia budowy będzie wynosił 10% czynszu osiągniętego w wyniku licytacji.
Natomiast od dnia rozpoczęcia budowy czynsz płatny będzie w wysokości ustalonej w przetargu.

6. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
 
7. Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
06 października 2023 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – (sala ślubów).
 
8. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona …………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 02 października 2023 r. (poniedziałek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
9. Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego oferentowi, który przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchylać się będzie od zawarcia umowy.
10. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak uzyskania dokumentacji formalnej wymaganej do realizacji planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.
Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy.
11. Przed przestąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą powinni przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz akceptacji postanowień w nim zawartych, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
12. Dzierżawa nieruchomości gruntowej następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
13. Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
14. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
15. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
 
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. Od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76.
 
                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce     
                                                                                                                                                             
                                                                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 
Oleszyce, dnia 05.09.2023 r.


Data składania ofert:
2023-10-06 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-10-02 00:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-09-05 08:13:00
PublikującyMarek Margas 2023-09-05 14:43:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-09-05 14:51:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 151.05 KbPlik pdf
2. Projekt_Umowa_BIOGAZOWNIA 252.26 KbPlik pdf
3. Załącznik_graficzny_1_Uszkowce 1.03 MBPlik pdf
4. Załącznik graficzny_2_Uszkowce 503.79 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 05 października 2023r. 01:22:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.