I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miejscowości Futory
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2023-02-28 14:09:29: Dodano wynik do przetargu
2023-01-12 12:59:49: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
Więcej >>>
2023-01-12 12:59:49: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
2023-01-12 12:59:48: Dodano plik Futory_mapa_277_1.pdf
 
PRZETARG
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 FUTORY 277/1 0,2741 ha 29 580 zł 2960 zł 300 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00039350/6
 
Opis nieruchomości:
 
Nieruchomość od strony zachodniej graniczy z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi, od północy i zachodu z terenami użytków rolniczych. Teren nieruchomości jest zróżnicowany względem przyległych gruntów, posiada wąwozy przypominające fosę lub starorzecza wraz ze skarpami.
Teren jest zakrzaczony i zadrzewiony. Wzdłuż południowej granicy w drodze gminnej przebiega infrastruktura techniczna. 
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 277/1  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. o godz. 10.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 8 lutego 2023 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76. 
Oleszyce, dnia 11.01.2023 r.
 
 
                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                   mgr inż. Andrzej Gryniewicz


Data składania ofert:
2023-02-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-08 00:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-01-11 10:30:00
PublikującyMarek Margas 2023-01-12 12:56:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-02-28 14:09:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_mapa_277_1 480.74 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 148.95 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian