I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Borchowie
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2023-02-28 14:12:36: Dodano wynik do przetargu
2023-01-12 12:50:47: Dodano plik Borchów_mapa_60_61.pdf
Więcej >>>
2023-01-12 12:50:47: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
2023-01-12 12:50:47: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
PRZETARG
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Oleszyce


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona na terenie miejscowości BORCHÓW,
opisana w poniższej tabeli :

 
Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 BORCHÓW
60
 
 
1,5458 ha
 
 
Lzr/RIVa
0,5568 ha
ŁIV 0,3203 ha
RIVa 0,3786 ha
RIVb 0,2901 ha
 
58 000 zł 5800 zł 580 zł
61  
0,0572 ha
 
Lzr/RIVa
0,0572 ha
 
Łącznie 1,6030 ha
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00053858/1
 
Opis nieruchomości:
 
Lokalizacja nieruchomości w strefie zainwestowania terenów rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej. Funkcja dominująca obszaru na którym położona jest nieruchomość to tereny rolnicze oraz zabudowy osadniczej ( mieszkaniowej). Pośrednie sąsiedztwo terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi  z kierunku południowo-zachodniego i wschodniego. Od strony północnej i południowej przylega do dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, od strony wschodniej i zachodniej graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo. Teren nieruchomości jest równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim, częściowo zadrzewiony (głównie olcha). Kształt regularny zbliżony do prostokąta.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 60, 61 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowe działki położone w terenie rolniczym stanowiącym korytarz ekologiczny rzeki Przerwa-Lubaczówka.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
14 lutego 2023 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” w kasie Banku Spółdzielczego
w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 8 lutego 2023 r. (środa) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Z uwagi na fakt że jest to nieruchomość rolna - do nabywcy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.).
 
Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna  z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. 
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone definicją rolnika indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa  w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (między innymi: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały).
Nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Rzeszowie) wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
 
· w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby stosowne pełnomocnictwo, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
· w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się
z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
· w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń,
· w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 lub telefonicznie (016) 632 87 76. 
Oleszyce, dnia 11.01.2023 r.
 
 
 
 
                                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
                                                                                                                                       mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 


Data składania ofert:
2023-02-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-02-08 00:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2023-01-11 10:00:00
PublikującyMarek Margas 2022-01-12 12:44:00
Modyfikował(a) Marek Margas 2023-02-28 14:12:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_mapa_60_61 487.74 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 148.95 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian