Dzierżawa nieruchomości miejscowość Futory

ZMIANY:
2021-11-19 14:18:25: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa.pdf
2021-11-19 14:17:23: Dodano plik Futory 365_49_mapa.pdf
PRZETARG
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny (licytacja) na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Oleszyce na okres 10 lat


1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy :
Lp. Położenie Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie
1. Futory 365/49
(część)
 
0,72 ha  
 
PsIV
 
288 zł
rocznie
50 zł 10 zł
Przeznaczenie na cel rolniczy
 
Opis nieruchomości:
Obszar gruntu położony na części działki nr 365/49 o pow. 0,72 ha użytkowany dotychczasowo na cele rolnicze , zagospodarowany przez dotychczasowego dzierżawcę.
Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie do przystosowania przedmiotu dzierżawy do własnych potrzeb we własnym zakresie i na swój koszt. Nie przewiduję się możliwości zwrotu żadnych poniesionych nakładów.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 365/49  – KW PR1L/00039350/6
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
3. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
Przetarg na dzierżawę nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu
7 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1  – sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium –  działka nr …….. – położona …….” w kasie Banku Spółdzielczego
w Lubaczowie Filia Oleszyce lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 02 grudnia 2021 r. (czwartek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
4. Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  
5. Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
6. Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
7. Osoba reprezentująca  w przetargu osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
9. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 14, telefonicznie (016) 632 87 76 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
 
 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 19.11.2021r.

Data składania ofert:
2021-12-07 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-12-02 00:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2021-11-19 14:15:00
PublikującyMarek Margas 2021-11-19 14:15:55
Modyfikował(a) Marek Margas 2021-11-19 14:18:25
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory 365_49_mapa 484.73 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu dzierżawa 153.79 KbPlik pdf

Rejestr zmian