Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Sprzedaż nieruchomości w Starym Siole i Oleszycach

ZMIANY:
2021-01-27 11:36:47: Dodano wynik do przetargu
2021-01-19 10:55:48: Dodano wynik do przetargu
Więcej >>>
2020-11-24 08:11:31: Dodano plik STARE SIOŁO DZIAŁKA 62_1_mapa.pdf
2020-11-24 08:11:31: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu.pdf
2020-11-24 08:11:31: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
2020-11-24 08:11:31: Dodano plik Oleszyce_Futorzańska_88_17_mapa.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

 
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położone na terenie Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :

 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 STARE SIOŁO 62/1 0,4878 ha 56 550 zł 5660 zł 570 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6
 
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
2 OLESZYCE
ul. Futorzańska
88/17 0,1450 ha 29 100 zł 2910 zł 300 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00025995/8
 
Opis nieruchomości:
 
STARE SIOŁO - działka nr 62/1

Nieruchomość zlokalizowana w północno-zachodniej części gminy przy terenach obejmującym zabudowę mieszkaniową w obrębie geodezyjnym Stare Sioło.
Od strony wschodniej i zachodniej graniczy z terenami zurbanizowanymi zabudowanymi, od południa z terenami użytków rolnych i od północy z droga publiczną . Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren jest płaski i równinny z lekkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim.
Nieruchomość posiada połączenie z drogą o nawierzchni asfaltowej poprzez istniejący zjazd. Przez nieruchomość przebiega infrastruktura techniczna tj. linia energetyczna napowietrzna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, linia teletechniczna oraz kolektor kanalizacji sanitarnej.
 
Oleszyce, ul. Futorzańska - działka nr 88/17
Nieruchomość położona w strefie pośredniej miasta Oleszyce. Od strony północnej, wschodniej i zachodniej graniczy z terenami niezabudowanymi, częściowo podmokłymi i zadrzewionymi. Od strony południowej graniczy z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Kształt  nieruchomości zbliżony do wydłużonego prostokąta. Teren jest w większości równinny i zaniżony względem przyległej drogi, częściowo podmokły, zakrzaczony i zadrzewiony. Nieruchomość posiada dostęp do większości infrastruktury technicznej poprzez wykonanie przyłącza ( woda , energia, kanalizacja , gaz) na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 62/1  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Według zapisu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce nieruchomość położona w terenie obejmującym ,,Tereny osadnicze wsi istniejące”.
 
Teren obejmujący działkę nr 88/17 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Obciążenie nieruchomości:
 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 9.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, sala ślubów. – według kolejności podanej w tabeli.

 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości
z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  BS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej
do dnia 8 stycznia 2021 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.

 
Oleszyce, dnia 23.11.2020 r.
 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
    mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 

Data składania ofert:
2021-01-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-01-08 00:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-11-24 08:09:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-11-24 08:10:08
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2021-01-27 11:36:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oleszyce_Futorzańska_88_17_mapa 657.21 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 153.82 KbPlik pdf
3. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 67.84 KbPlik pdf
4. STARE SIOŁO DZIAŁKA 62_1_mapa 632.87 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 października 2021r. 21:12:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.