Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

ZMIANY:
2020-12-22 14:35:35: Dodano plik Zmieniony Załącznik Nr 5 formularz cenowy.xls
2020-12-22 14:35:35: Dodano plik Załącznik Nr 6 zestawienie PPE.xls
Więcej >>>
2020-12-22 14:35:35: Dodano plik siwz.docx
Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Oleszyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach od 01.01.2021 do 31.12.2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Gmina Oleszyce: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Oleszyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach od 01.01.2021 do 31.12.2021

Ogłoszenie nr 770735-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 65090061900000, ul. ul. Rynek  1 , 37-630  Oleszyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 315 010, e-mail bgp@ug.oleszyce.pl, faks 166 315 636.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.oleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak , www.bip.oleszyce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak , www.bip.oleszyce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: W formie pisemnej za pośrednictwem Poczty, Kuriera, Posłańca lub osobiście
Adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Oleszyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach od 01.01.2021 do 31.12.2021
Numer referencyjny: BGP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksową dostawę energii elektrycznej do obiektów Gminy Oleszyce, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach od 01.01.2021 do 31.12.2021 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów na terenie Miasta i Gminy Oleszyce. 3. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.), realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy. 4. Sprzedaż energii i świadczenie usług przesyłania lub zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego odbywać się będzie zgodnie z zapisami ustawy oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 503), a także zgodnie z Normami Polskimi. 5. W przypadku zmiany dotychczasowego podmiotu zaopatrującego zamawiającego w energię elektryczną, wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia w imieniu zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na zamawiającego w tym czasie przepisy oraz poniesienia w tym zakresie wszelkich ewentualnych kosztów z tym związanych. Wykonanie takiego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy. 6. Fakturowanie za dostarczoną energie elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych. Okresy rozliczeniowe są tożsame z okresami rozliczeniowymi OSD. 7. Rozliczenia za energię elektryczną czynną odbywać się będą wg. zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. Ceny energii elektrycznej czynnej mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 8. Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 9. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę innych grup taryfowych aniżeli wymienione w SIWZ, o ile cena kompleksowej dostawy energii elektrycznej będzie korzystniejsza dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż zmiana grupy taryfowej zaproponowana przez Wykonawcę nie obliguje Zamawiającego do ponoszenia kosztów z tytułu tej zmiany. 1. Szacowany wolumen dostawy energii elektrycznej w okresie umowy wynosi 689 706 kWh. 2. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej zostało określone na podstawie zużycia energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.11.2020 r. ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert Wykonawców. W żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości energii. 3. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną określa opis poszczególnych części zamówienia oraz Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części w tym między innymi: 1) aktualny wykaz i charakterystyka obiektów na terenie Miasta i Gminy Oleszyce, w tym m. in.: lokalizacja obiektów, numery liczników, grupy taryfowe, moce umowne dla obiektów, numery PPE zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ - „Zestawienie PPE”, 09310000–5 elektryczność 65310000–9 przesył energii elektrycznej

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
65310000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    01.01.2021 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: A) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; B) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub C) aktualną, obowiązującą w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie każdego z Wykonawców oddzielnie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: A) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; B) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) 2) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw wykluczenia na podstawie art.25 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: A) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; B) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia, umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) 2) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw wykluczenia na podstawie art.25 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zamawiający przewiduje poza możliwością zmian zawartej umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie: 1) zmiany ceny ofertowej w przypadku zmian stawek za świadczenie usług dystrybucji wyłącznie w przypadku zmiany taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) zmiany grupy taryfowej, w przypadku gdyby w trakcie trwania umowy obiekty zamawiającego zmieniłyby charakter użytkowania, bądź gdyby stosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej było nieekonomiczne, lub też zastosowanie strefy pozaszczytowej/nocnej stałoby się bardziej ekonomiczne dla Zamawiającego, 3) zmiany aktualnej grupy taryfowej obiektu, w przypadku, gdy cena jednostkowa za kWh w nowej taryfie okaże się korzystniejsza dla Zamawiającego; 4) zmiany mocy umownej w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji; 5) zmiany ilości punktów poboru energii w przypadku wybudowanych, oddanych do użytku w trakcie trwania umowy nowych obiektów Zamawiającego na terenie Gminy Wartkowice lub też zlikwidowanych punktów. 6) zmiany terminu wykonania zamówienia będących następstwem zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności: A) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji, B) gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin ustawowo przyjęty dla danej czynności; 7) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany: A) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT), B) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, C) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, D) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r o pracowniczych planach kapitałowych - o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę; 5. Warunki zmiany wynagrodzenia brutto umowy: 1) Wykonawca wnosząc o zmianę wynagrodzenia brutto do umowy, o której mowa w pkt. 4. ppkt. 8), zobowiązany jest do przekazania na piśmie warunków zmiany wraz z uzasadnieniem, przedkładając odpowiednie dokument potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość bezpośredni wpływ zaistniałej zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy oraz zakres, w jakim zmiana wpływa na wysokość kosztów wykonania przedmiotu umowy i ponadto: 2) zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona zostanie w wyniku negocjacji Stron umowy podjętych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia; 3) w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 4) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4. ppkt. 8) lit. B) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość nie większą niż udowodniony wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń bezpośrednio wykonujących przedmiot Zamówienia do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich udowodnionych obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 5) w przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 4. ppkt. 8) lit. C) i lit. D) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość nie większą niż udowodniony wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy jaki będzie on zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia; 6) jeżeli w terminie 30 dnia od daty wszczęcia negocjacji Strony nie osiągną porozumienia, potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem, każda ze Stron umowy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3miesięcznego terminu wypowiedzenia. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu; 7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy bez konieczności sporządzania pisemnego aneksu w następujących przypadkach: A) zmiany ceny przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy - wyłącznie w oparciu o zmianę taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O zmianach taryfy oraz o dniu wejścia zmiany, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie w zakresie określonym przepisami prawa. B) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE, C) zmiany cen i opłat z tytułu dystrybucji energii w poszczególnych taryfach zatwierdzane przez Prezesa URE. O wprowadzonej zmianie cen stawek opłat w dotychczasowej taryfie, Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego przesyłając informację o dniu wejścia w życie zmian dotyczących nowej Taryfy lub nowych stawek opłat, w pozostałych przypadkach zmiana cen jest niedopuszczalna, a cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat zgodnie z taryfą OSD Zamawiający zobowiązany będzie do ich ponoszenia. D) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i wymagają pisemnego uzasadnienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


 
                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                          Andrzej Gryniewicz
 


Data składania ofert:
2020-12-30 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłStec Tomasz 2020-12-22 14:35:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-12-22 14:35:03
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-12-22 14:35:35
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. siwz. 76.55 KbPlik doc
2. Załącznik Nr 6 zestawienie PPE 41.00 KbPlik xls
3. Zmieniony Załącznik Nr 5 formularz cenowy 67.50 KbPlik xls

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 marca 2021r. 05:23:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.