Sprzedaż działki - Futory
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2020-10-14 12:44:41: Dodano wynik do przetargu
2020-08-31 11:27:03: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu.pdf
Więcej >>>
2020-08-31 11:27:03: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
2020-08-31 11:27:03: Dodano plik Futory_365_42.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce


Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości położone w Futorach gmina Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza
brutto (w tym 23% podatku VAT
Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 FUTORY 365/42 0,1146 ha 34 014,42 zł 3410 340
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00039350/6
 
Opis nieruchomości:
 
Działka nr 365/42

 
Teren działki płaski położny w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kształt działki regularny prostokątny. Lokalizacja przy drodze powiatowej - dojazd do działki dogodny Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Według MPZP ,,Zabudowa mieszkaniowa – Futory” przedmiotowa nieruchomość położona jest  w obszarze oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Obciążenie nieruchomości:

 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Pierwszy przetarg wyznaczony był na 29 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 nie odbył ponieważ został odwołany w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirusa). Drugi przetarg odbył się w dniu 16 czerwca 2020 r.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionej w ogłoszeniu, odbędzie się dniu 08 października 2020 r. o godz. 9.00 (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1 – sala ślubów.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” na konto  bankowe Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 2 października 2020 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I
pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, opublikowane na stronie internetowej www.oleszyce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/ oraz http://infopublikator.pl/ogloszenie/.
 
         
 
 
         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
 mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
Oleszyce, dnia 31.08.2020 r.


Data składania ofert:
2020-10-08 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-10-02 00:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2020-08-31 11:26:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2020-08-31 11:26:45
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-10-14 12:44:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Futory_365_42 675.60 KbPlik pdf
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 153.82 KbPlik pdf
3. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu 67.84 KbPlik pdf

Rejestr zmian