Ogłoszenie o zamówieniu

ZMIANY:
2019-12-02 17:31:38: Dodano plik Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Futory.docx
2019-12-02 17:31:38: Dodano plik Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Futory.docx
Więcej >>>
2019-12-02 17:31:38: Dodano plik Załącznik 1a Kosztorys ofertowy dostaw.docx
2019-12-02 17:31:38: Dodano plik Oświadczenie Załącznik 2.docx
„Wyposażenie  Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”
Oleszyce, 5 kwietnia 2019 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie prowadzone w oparciu  o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
„Wyposażenie  Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”
 
1. Zamawiający:
Gmina Oleszyce
Ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
Tel. 16 6315010
Regon  650900619
 
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – wartość  zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, w trybie umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuripejskie.gov.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Krzesełka dla dzieci  75 sztuk
  2. Blaty i nogi do blatów 12 sztuk
  3. Biurka i fotele  3 sztuki
  4. Meblościanki 3 sztuki
  5. Wieszaki, szuflady, ławeczki, materace, drabinki
  6. Tablice interaktywne 2 sztuki
  7. Zestawy komputerowe z drukarką 2 sztuk
  8. Telewizor
 
Sprzęt komputerowy dostarczony będzie do placówki oświatowej   (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) art. 83 ust. 1 pkt 26a) Załącznik nr 8
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a kosztorys ofertowy dostaw  do niniejszego zapytania ofertowego.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na dostarczony asortyment zgodnie z gwarancją producenta.
Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny. Przedmiot dostawy ma posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym, a także posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się  dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracyjnych, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają ca najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych  w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
 
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 39161000-8: Meble przedszkolne
30200000-1 – Sprzęt komputerowy
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do niniejszego ogłoszenia
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium I – cena przedmiotu zamówienia
Kryterium II – termin dostawy
6. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oferty:
Kryterium- cena przedmiotu zamówienia 85% - 85 pkt. (maksymalnie)
Kryterium  – termin dostawy 15% - 15 pkt. (maksymalnie)
 
7. Opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Kryterium – cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 85 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C= [Cmin/Cbad]x 100x85
Gdzie:
C- liczba punktów za cenę ofertową
Cmin – najniższa cena ofertowa sposób ofert badanych
Cbad – cena oferty badanej
Kryterium – termin dostawy (max 15 pkt.):
30 dni – 0 punktów
21 dni – 5 punktów
14 dni – 10 punktów
7 dni – 15 punktów
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

8. Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce Sekretariat. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
            „Wyposażenie  Przedszkola Samorządowego w Oleszycach”
 
Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r. godz. 10:15
Na kopercie oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia
Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
b) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego lub jego wykonanie jest niemożliwe ze względu na czynniki niezależne od zamawiającego i wykonawcy.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
10. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Nie dotyczy
11. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających:
Nie dotyczy.
12. Postanowienia końcowe:
Zamawiający zastrzega sobie:
  1.Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:
a) nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia.
e) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
f) Wyłącznej interpretacji zapisów niniejszego postępowania. (…)
2. W przypadku wystąpienia pytań do ogłoszenia można je kierować poprzez e-mail  na adres: sekretariat@ug.oleszyce.pl
3. Ogłoszenie może być zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na okres wprowadzania zmian.
4. Oferta musi się składać z następujących dokumentów:
- formularz ofertowy,
- formularz cenowy,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
 - zaparafowany projekt umowy
- oświadczenie o barku powiązań.
 
 
Załączniki:
Formularz oferty -  załącznik nr 1
Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1a
Projekt umowy – załącznik nr 3
Oświadczenie o braku powiązań  - załącznik nr 2
 

Data składania ofert:
2019-12-09 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłStec Tomasz 2019-12-02 17:31:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-12-02 17:31:06
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2019-12-02 17:31:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oświadczenie Załącznik 2. 25.58 KbPlik doc
2. Załącznik 1a Kosztorys ofertowy dostaw. 26.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Futory. 60.41 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Futory. 62.65 KbPlik doc

Rejestr zmian