Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości

ZMIANY:
2020-01-21 11:17:18: Dodano wynik do przetargu
2019-11-27 11:38:58: Dodano plik Stare_Sioło_355_5.pdf
Więcej >>>
2019-11-27 11:38:58: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż.pdf
2019-11-27 11:38:58: Dodano plik Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg.pdf
2019-11-27 11:38:58: Dodano plik Oleszyce_641_13.pdf
2019-11-27 11:38:58: Dodano plik Borchów_99.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce

 
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położone na terenie Miasta i Gminy Oleszyce, opisane w poniższej tabeli :
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
1 BORCHÓW 99 0,1170 ha 6580 zł 660 zł 70 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00032821/0
 
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
2 STARE SIOŁO 355/5 0,1874 ha 15 070 zł 1510 zł 160 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00028327/6
 
 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki Cena wywoławcza Wysokość wadium
(zł)
Minimalne postąpienie
(zł)
3 MIASTO OLESZYCE 641/13 0,1399 ha 41 635,50 zł
( w tym 23% VAT)
4170 zł 420 zł
Numer Księgi Wieczystej PR1L/00030597/6
 
Opis nieruchomości:
 
Borchów - działka nr 99

Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, teren jest w większości płaski  i równinny z lekkim spadkiem w kierunku północno zachodnim. Dostęp do działki średnio dogodny droga gruntową. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości występują tereny niezabudowane oraz tereny rolne. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.   
 
Stare Sioło - działka nr 355/5
Nieruchomość posiada nieregularny kształt zbliżony do litery ,,L” teren jest płaski i równinny z lekkim spadkiem w kierunku północno – zachodnim. Dostęp do działki z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Od strony zachodniej graniczy z drogą publiczną od strony północnej i wschodniej z terenami zabudowy mieszkaniowej  i od południa z terenami użytków rolnych. Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna napowietrzna, sieć wodociągowa, gazowa i telefoniczna.
 
Miasto Oleszyce - działka nr 641/13
Nieruchomość ma kształt zbliżony do trapezu – cechy geometryczne dobre.
W otoczeniu nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z przewagą nowej zabudowy. Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej.
Nieruchomość posiada dostęp do energii elektrycznej, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
 
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:
 
Teren obejmujący działkę nr 99 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Teren obejmujący działkę nr 355/5 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na przedmiotowa działkę nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.
 
Teren obejmujący działkę nr 641/13 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wydana decyzja o warunkach zabudowy  dla zamierzenia inwestycyjnego ,, Budowa budynków mieszkalnych , jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie wydzielonym z działki nr 641/1.
 
Obciążenie nieruchomości:

 
Dział III i IV w/w ksiąg wieczystych wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.
Nieruchomości wolne są od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13. – według kolejności podanej w tabeli.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. (piątek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.
 
Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:
- dowód tożsamości,
- dowód wniesienia wadium,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu
  ich  bez zastrzeżeń.
 
W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości
ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
 
Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.
Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.
 
Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.
 
Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.oleszyce.pl/, oraz  http://infopublikator.pl/ogloszenie/
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117.
 
Oleszyce, dnia 27.11.2019 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
 
    mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2020-01-14 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-10 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-11-27 11:38:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-11-27 11:38:06
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2020-01-21 11:17:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_99 24.77 KbPlik pdf
2. Oleszyce_641_13 51.06 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o wyrażaniu zgody małżonka przetarg 150.73 KbPlik pdf
4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu sprzedaż 158.70 KbPlik pdf
5. Stare_Sioło_355_5 33.86 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 19 czerwca 2021r. 20:35:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.