Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr II/06
Protokół Nr II/06 z obrad Sesji rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 1 grudnia 2006r.
 

Protokół Nr II/06
Z obrad Sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
Z dnia 1 grudnia 2006r.


Sesję rozpoczęto o godz.9.oo,a zakończono o godz. 13.00
Na stan 15 Radnych w sesji początkowo udział wzięło 14 Radnych .W trakcie obrad przybył 1 Radny. Na sesję zaproszeni zostali sołtysi z terenu miasta i gminy Oleszyce oraz członek Rady Sołeckiej w Starym Siole.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Stwierdzenie prawomocności obrad
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji
5.Złożenie informacji Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleszycach o wynikach ponownych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce zarządzonych na dzień 26 listopada 2006r.
6.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Oleszyce-projekt nr 5/06
- zwolnień w podatku od nieruchomości-projekt nr 6/06
- obniżenia ceny skupu żyta-projekt nr 7/06
- stawek opłaty targowej na 2007r.-projekt nr 8/06
- podatku od posiadania psów-projekt nr 9/06
- określenia wysokości podatku od środków transportowych-projekt nr 10/06
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu
udżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań-projekt nr 11/06
- zmian w budżecie miasta i gminy-projekt nr 12/06
8.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z prac w okresie międzysesyjnym
9.Interpelacje i oświadczenia Radnych
10.Wolne wnioski i zapytania
11.Zakończenie obrad.
Ad/1 Ad/2. Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Cisek ,który po przywitaniu wszystkich przybyłych na obrady stwierdził, że dzisiejsza sesja Rady jest prawomocna do podejmowania uchwał.
Ad/3 Do Protokołu z poprzedniej sesji Nr I/06 z dnia 24.11.06r. uwag nie wniesiono i przyjęto do jednomyślnie.
Ad/4 Przedstawiony wyżej porządek obrad został przyjęty przez Radnych jednomyślnie -14 głosów „za”
Ad/5.Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Elżbieta Czajkowska przedstawiła informację o wynikach wyborów w głosowaniu ponownym na Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce zarządzonych na dzień 26 listopada 2006r.
Ad/6 złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
„ Zgodnie z art.29 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./objecie obowiązków burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Pani Maria Janowska- Placek złożyła wobec Rady Miejskiej w Oleszycach uroczyste ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy” „Tak mi dopomóż Bóg”..

.Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Cisek złożył w imieniu Rady gratulacje.
W wstąpieniu swym Pani Burmistrz podziękowała swoim wyborcom za zaufanie jakie ją obdarzyli jednocześnie wezwała wszystkich do współpracy dla dobra i na rzecz Gminy.
Ad/7 Podjęcie uchwał.
W imieniu Burmistrza Miasta i gminy ,Skarbnik Miasta i gminy Pani Zdzisława Spryńska przedstawiła następujące projekty uchwał:
1.Projekt Nr 5/06 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2007r. jak w załączeniu.
Za przyjęciem w/w projektu glosowało 14 Radnych –jednomyślnie
Uchwała Nr II/5/06 stanowi załącznik do protokołu z sesji.
2.Projekt nr 6/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości jak w załączeniu.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 14 Radnych –jednomyślnie.
Projekt nr 7/06 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2007r
Do w/w projektu uchwały Radny Pan Czesław Czajkowski zgłosił wniosek aby cenę skupu żyta obniżyć do kwoty 30 zł za 1 q a nie jak w projekcie do 32 zł za 1 q
Za w/w wnioskiem głosowało 6 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu,7 było przeciw.
Za przyjęciem proponowanego projektu uchwały jak załącznik glosowało 11 Radnych,3 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr II/7/06 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4.Projekt nr 8/06
w sprawie stawek opłaty targowej na 2007r.
Pani Radna Matyaszek Janina zgłosiła wniosek aby w paragrafie 2 ust.5 przedmiotowego projektu zamiast kwoty 12 zł za sprzedaż chryzantem, wiązanek i wieńców okolicznościowych zapisać kwotę 20zł. Jej zdaniem proponowana kwota jak w projekcie jest za niska.
Za zgłoszonym wnioskiem glosowało 11 Radnych,2 wstrzymało się od głosu,1 był przeciw.
Za projektem uchwały wraz z zgłoszonym wnioskiem głosowało 14 Radnych –jednomyślnie.
Uchwała Nr II/8/06 stanowi załącznik do protokołu z sesji.
5.Projekt nr 9/06 w sprawie podatku od posiadania psów na 2007r.
Za w/w projektem uchwały głosowało 14 Radnych-jednomyślnie
Uchwała Nr 9/06 w załączeniu do protokołu z sesji.
6.Projekt Nr 10/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007r. jak w załączeniu
Za przyjęciem w/w projektu uchwały glosowało 15 Radnych –jednomyślnie.
Uchwała Nr II/10/06 w załączeniu do protokołu z sesji.
7.Projekt uchwały Nr 11/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów jak w załączeniu
Za w/w projektem uchwały głosowało 15 Radnych.
Uchwała Nr II/11/06 jak w złączeniu do protokołu z sesji.
8.Projekt uchwały nr 12/06 w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2006r. jak w załączeniu
Za przyjęciem w/w projektu uchwały głosowało 15 Radnych-jednomyślnie.
Uchwała Nr II/12/06 jak w załączeniu do protokołu z sesji.
Ad/8 Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z prac okresie międzysesyjnym
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce Pani Maria Janowska-Placek ,przedstawiła informacje z prac w okresie między- sesyjnym. M.in. poinformowała o stanie realizacji inwestycji „budowa hali sportowej” w Oleszycach. Powstała już konstrukcja hali, która zdaniem Pani Burmistrz jest dość ciekawa.
Podpisana została już umowa na dofinansowanie tej inwestycji pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dofinansowanie obejmuje kwotę ogółem 1.050tyś zł z tego na rok:
-2006 przypada kwota 100tyś zł,
-2007 - 50tyś zł,
-2008 950 tyś zł.
W projekcie budżetu zapisano kwotę ogółem a stanowi to 26,5% wartości inwestycji Jest możliwość starania się o dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 50%,czynimy więc ku temu wszelkie starania.
W pełni zaawansowania jest tez informatyzacja ,do końca lutego wdrożone zostaną do realizacji programy.
Ponadto poinformowała o prowadzonych rozmowach z władzami Gminnej Spółdzielni „SCH” w sprawie odkupienia przez Gminę budynku domu handlowego w Oleszycach, ponieważ wystąpiono z taką propozycją Zdaniem Pani Burmistrz ten budynek nie przedstawia dla Gminy większej wartości, gdyż wymaga adaptacji, a to są duże koszty ,nie mniej jednak jego usytuowanie jest bardzo atrakcyjne bo w centrum miasta, wstępnie rozmawiałam o cenie 200 tyś zł. jednak wspólnie z Radą będziemy ustalać na co ewentualnie przeznaczymy ten budynek i na jaką działalność.
Sołtys sołectwa Borchów Pan Richter Stanisław wystąpił z zapytaniem dotyczącym dalszego funkcjonowania skupu żywca /”spęd”/ w Oleszycach” czy nadal będzie”? bo teren jest gminy, a czy budynek również?
Burmistrz Miasta i Gminy Pani Maria Janowska- Placek odpowiedziała, że wie iż GS przymierza się do jego sprzedaży.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Cisek stwierdził, że poruszony temat należy dokładnie rozeznać i poinformować na sesji.
Pani Siryk Danuta zwróciła się z wystąpienie do Rady ZOZ R-36 w sprawie zatrudnienia przynajmniej 1x lub 2 razy w tygodniu w Gminie Oleszyce lekarza psychiatry.
Pan Zygmunt Mularz z-ca Burmistrza zwrócił się z apelem o interwencje do „swoich” komitetów wyborczych w sprawie uprzątnięcia plakatów wyborczych, ponieważ na podstawie przepisów Ordynacja wyborcza ,gmina może dokonać uprzątnięcia plakatów wyborczych, a kosztami zostanie obciążony dany komitet.
Przypomniał również o składanie ewentualnych wniosków w trakcie prac w komisjach na temat stanu sieci szkół jest to termin do dnia 28 lutego każdego roku.
Sołtys sołectwa Stare Sioło Zaniewicz Józef wystąpił w sprawie:
-naprawy zjazdu z drogi nadrzędnej Sieniawa na drogę gminną do SKR-u jak również naprawa tego typu zjazdów na ta drogę nadrzędną
-poprawa wygonu po sprzęcie z „Geofizyki „nie wykonano.

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady Sesji Rady Miejskiej w Oleszycach.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                  inż. Waldemar Cisek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2006-12-01
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2019r. 11:09:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.