Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Protokół Nr IX/07

Protokół Nr IX/07z obrad Sesji Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 maja 2007r.

 
 

Protokół Nr IX/07
Z obrad Sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
Z dnia 25 maja 2007r.

Na stan 15 Radnych w sesji uczestniczyło 13 Radnych, nieobecni usprawiedliwieni Radni: Pani Balicka Maria i Pan Czajkowski Czesław.
Lista obecności jak w załączeniu.

Sesje rozpoczęto o godz.9.oo,a zakończono o godz. 12.30.
Ponadto w sesji udział wzięli: dyrektorzy placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, sołtysi, oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pani Maria Janowska-Placek, Skarbnik MiG Pani Zdzisława Spryńska, Zastępca Burmistrza Pan Zdzisław Lew

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przedłożenie informacji z analizy arkuszy organizacyjnych Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola na rok szkolny 2007-2008 .
Informacja z zakresu funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach za 2006r.

Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ uchwalenia Statutu Miasta Oleszyce projekt nr 74/07
2/sprzedaży użytkowania wieczystego –projekt nr 75/07
3/wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG
oraz ustalenia wysokości zobowiązań Gmina na 2008r.-projekt nr 76/07
4/zmian w budżecie miasta i gminy na 2007r-projekt nr 77/07
5/ustalenia wysokości diet radnych.... –projekt nr 78/07
7.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z prac w okresie miedzy sesyjnym w tym
realizacji wniosków i uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i oświadczenia Radnych
9 .Wolne wnioski zapytania
10.Zakończenie obrad.

Ad/1 Otwarcia Sesji dokonał i prowadził obrady Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Cisek, który po przywitaniu wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady stwierdził, na podstawie podpisanej listy obecności Radnych, że dzisiejsza Sesja Rady jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad/2 Przewodniczący Rady poinformował ,ze wpłynął wniosek Radnych wraz z projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych i sołtysów nr 79/07 a który Radni otrzymali już w materiałach na sesję, a nie ujęty w porządku obrad, częściowo komisje już pracowały nad tym projektem uchwały, dlatego też wnosi o ujecie tego projektu uchwały/stanowiący załącznik do niniejszego protokołu/ do porządku obrad sesji.
Za ujęciem projektu uchwały nr 79/07 w sprawie diet.. było 13 Radnych.
Za przyjęciem w/w porządku obrad wraz z w/w poprawką było 13 Radnych.

Ad/3 Do protokołu z poprzedniej sesji Nr VIII/07 uwag nie wniesiono.

Ad/4Informację z analizy i zestawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Oleszyce na rok szkolny 2007/2008 przedstawił Pan Zygmunt Mularz ,informacje przestawił w formie porównawczej do rok szkolnego 2006/2007

Zestawienie arkuszy stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Stwierdził on m.in. ,że Burmistrz Miasta i Gminy przedstawiła wszystkim placówkom oświatowym wytyczne i ustaliła zadania w porozumieniu z dyrektorami placówek do sporządzania arkuszy organizacyjnych zgodnie z art. 31 i 34 a.b ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia MENiS i rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.
Burmistrz Miasta i Gminy Pani Maria Janowska -Placek uzupełniając wypowiedź poleciła dyrektorom szkół maksymalne zatrudnianie w całości lub w częściach etatu już pracujących nauczycieli na terenie gminy ze względu na fakt zmniejszania się ilości oddziałów w Publicznym Gimnazjum w Oleszycach i Szkole Podstawowej w Zalesiu.
Przyjęcia nowych nauczycieli to ostateczność ,jednak należy wcześniej uzgodnić ten fakt z organem prowadzącym
Arkusze organizacyjne zostały sporządzone do dnia 27.04.07r. i przesłane Kuratorium Oświaty do zaopiniowania w dniu 4.05.07r.
Na dzień dzisiejszy są już pozytywne opinie Kuratora do wszystkich placówek za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jednak to po złożonych wyjaśnieniach przez dyrektora szkoły dotyczących kwalifikacji/nauczyciel już od miesiąca czerwca br. uzyska wymagane kwalifikacje/pedagogika opiekuńczo-wychowawcza/.

Ad/5 Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła informacje z funkcjonowania biblioteki za 2006r.Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.

Ad/6 Podjęcie uchwał

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce przedstawiła projekty uchwał wymienione w porządku obrad stanowiące załączniki do protokołu z sesji/projekty od nr 74/07 do77/07,projekty uchwał nr 78/07 i 79/07 w sprawie diet Radnych i sołtysów... to projekty z inicjatywy Radnych.
1/projekt uchwały nr 74/07 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleszyce jako jednostki pomocniczej Miasta i Gminy Oleszyce przedstawiła Burmistrz MiG Pani Maria Janowska-Placek
Projekt uwzględnia zapisy z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Podkarpackiego stwierdzającego nieważność uchwały podjętej na sesji w dniu 30.03.07r. w sprawie uchwalenia tegoż Statutu. Został głównie naruszony przepis art.37 ustawy samorządowej, który wyraźnie określa strukturę organów w jednostce pomocniczej i podział kompetencji, a więc organem wykonawczym jest Zarząd na czele którego stoi Przewodniczący, a skoro organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców t nie właściwym jest powołanie Rady Samorządowej jako organu wykonawczego skoro może ona pełnić funkcje uchwałodawczą. Rozstrzygnięcie nadzorcze jak w załączeniu do niniejszego protokołu z sesji.
Za przyjęciem w/w projektu było 12 Radnych/1 Radny nie głosował/

Uchwała Nr IX/73/07 jak w załączeniu do protokołu z sesji.

2/projekt nr75/07 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej-projekt przedstawiła i udzielała wyjaśnień Pani Burmistrz Maria Janowska-Placek.

Pan Kuras Marek zadał pytanie co stoi na przeszkodzie aby Rada podejmowała uchwałę po wycenie.
Pan Waldemar Cisek stwierdził, że Rada powinna wiedzieć jakie jest dochód roczny z tej dzierżawy

Pani Burmistrz stwierdziła, przestawiam projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, bo chce znać jaka jest wola Rady co do zbycia każdej nieruchomości, a dopiero zlecam wycenę, zapewniła że wycena będzie obiektywna do wartości rzeczywistej
Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Projekt przyjęto przy 13 głosach” za”
Uchwała Nr IX/74/07 w załączeniu do protokołu z sesji.

3/projekt nr 76/07 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA.
Projekt w/w uchwały przedstawiła Skarbnik MiG, stwierdziła m.in. iż jest to uchwala intencyjna do składania wniosków
Komisja Budżetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Pan Kuras Marek zadał pytanie czy nie można byłoby ująć w projekcie na infrastrukturę opracowanie modernizacji magistralnej sieci wodociągowej, a zwłaszcza, że komisja Polityki Socjalnej i Komunalnej wypracowała pewne wnioski dla projektanta, wnioski te przekazano projektantowi/ wg informacji Pana Jacka Szczygielskiego, który zajmuje się m.in. sprawami modernizacji sieci/.
Pani Burmistrz MiG stwierdziła ,że projektanci przeanalizują wnioski ,a czy wszystkie zostaną ujęte i czy będzie to możliwe z różnych względów-.
W projekcie uchwały nie ma ujęcia modernizacji sieci.
Za przyjęciem projektu uchwały Nr 76/07 było 13 Radnych/jednomyślnie.
Uchwała Nr IX/75/07 w załączeniu do protokołu z sesji

4/projekt uchwały nr 77/07 przestawiła Skarbnik Miasta i Gminy Pani Zdzisława Spryńska i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Budżetowo-Gospodarczą oraz Polityki Socjalnej i Komunalnej.
Za przyjęciem w/w projektu uchwały było 13 Radnych.

Uchwala Nr IX/76/07 jak w załączeniu

5/projekt uchwały nr 78/07/z inicjatywy Radnych/ przedstawiła Pan Osuch Wiesław Wiceprzewodniczący Rady autor m. do protokołu z sesji.

Przedstawił następujące autopoprawki do tego projektu;
-w § 1 ust.3dieta Przewodniczącego Rady 75%,
- ust.4 dieta dla Wiceprzewodniczących 55%,
- ust.5 150zł/skreślić za udział w sesjach Rady/
-Uchwała uchodzi w życie od 1 czerwca 2007r.

Pani Matyaszek Janina Radna stwierdziła, iż jest przeciwna jakimkolwiek podwyżkom, te stawki to są pobory np. sklepowej, a praca nasza ponoć ma być społeczna i dla społeczeństwa, taka przynajmniej jest idea tej pracy jeżeli ktoś myśli rozsądnie to nie będzie głosował.
Obecni na sesji sołtysi również negatywnie odnieśli się do podwyżek diet.
Za przyjęciem autopoprawki głosowało 7 Radnych, 5 wstrzymało się od głosu.
Za przyjęciem w całości projektu uchwały wraz z autopoprawkami głosowało 6 Radnych,6 było przeciw.
Przewodniczący Rady Pan Waldemar Cisek stwierdził, że uchwały nie podjęto.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Pani Maria Janowska- Placek przedstawiła projekt uchwały nr 79/07 wprowadzony do porządku obrad również z inicjatywy Radnych. Tu również przedstawiła autopoprawki:
-w § 1 pkt. e dodać słowa dieta miesięczna dla sołtysów i skreślić za udział w sesjach Rady Miejskiej
Za przyjęciem autopoprawek głosowało 7 Radnych,6 było przeciw.
Za przyjęciem całości projektu uchwały wraz z autopoprawkami było 5 za,5 przeciw,3 wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwały nie podjęto.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z prac w okresie międzysesyjnym....
Burmistrz Miasta i Gminy Pani Maria Janowska-Placek
W związku z przyzwoleniem komisji Rady i Wysokiej Rady podjęłam rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie zorganizowania VII dożynek Wojewódzkich w Oleszycach, u nas są to już drugie dożynki wojewódzkie, bo pierwsze zorganizowane były 30 lat temu, zapadły już pewne decyzje, złożyliśmy pisma do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych i do Marszałka o wsparcie finansowe, były tez już konkretne rozmowy o pomoc w organizacji dożynek także i pod względem finansowym, przedstawiliśmy szereg prac które należy wykonać, jest zapewnienie, że taka pomoc otrzymamy i to będą nas wspierać w przyszłości, to, że wybrano nasze gminę do zorganizowania dożynek wojewódzkich odczuwam to jako wyróżnienie.
Podała tez do wiadomości ramowy program dożynek, w tym również kalendarz imprez związanych z:
-Dni Oleszyc16/17.06r.br.
|1.07.07r.Puchar Burmistrza
5.08.07r.Powiatowe zawody Strażackie
2.09.07r.Wojewodzkie Dożynki
W związku z pracami przygotowawczymi do dożynek ogłoszony został przetarg na roboty przy boisku sportowym na stadionie w Oleszycach.
Ponadto zlożono wniosek na wykonanie robot remontowych-zabytkowy Ratusz do Zarządu Województwa Podkarpackiego
Złożono 3 wnioski miękkie do programu Interreg IIA
1/na opracowanie dokumentacji projektowych związanych z ochrona środowiska-sieci kanalizacyjne dla wsi Stare Sioło-Lipina, Zabiala -Uszkowce, Nowa Grobla.
2.Na opracowanie dokumentacji projektowych dróg gminnych i miejskich: opracowanie ewidencji dróg gminnych i miejskich.
3.Na opracowanie dokumentacji związanych z stworzeniem Centrum Kultury Transgranicznej
Zlecono opracowanie kosztorysu i przedmiaru robot na rozbiórkę ‘szwalni”
Rozpoczęto prace przy estetyzacji runku/klomby/
Rozpoczęto działanie w ramach mikroprojektu Polsko-Ukraińska Integracja poprzez naukę tradycje i kulturę.
8.Wykonano profilowania dróg polnych w m. Stare Oleszyce, Stare Sioło, Futory obecnie w Borchowie.
Ponadto poinformowała ,że wpłynęło pismo Związku Zawodowego nauczycieli, iż na znak akcji protestacyjnej zostaną oflagowane budynki szkół.
Odpowiadając na zapytanie w sprawie demontażu słupów telefonicznych Burmistrz Mig o stwierdziła, że wystąpiła o demontaż linii energetycznej będzie to wykonane w III i IV kwartale na terenie sołectwa Stare Sioło.
Pan Radny Kuras Marek poinformował, że komisja której przewodniczy wypracowała wnioski dotyczące sieci wodociągowej czy projektant sieci je ujmie?
Burmistrz MiG-z informacji jakie uzyskałam od pracownika wynika, że wnioski komisji zostały przekazane projektantowi.
Pani Krystyna Aargasińska Radna Przewodnicząca Komisji Oświaty. zapytała, dlaczego nie informuje się o konkursie na dyrektora Sz. P w Futorach. Ponadto zwróciła uwagę iż, dyrektorka biblioteki ponawia apel o dodatkowe środki na 1/2na zatrudnienie w reaktywowanej filii w Starych Oleszycach, komisja popiera inicjatywę, w przypadku gdy Burmistrz „znajdzie” w budżecie i będzie widział również taka potrzebę.

Interpelacje i oświadczenia Radnych:
Pan Ozimek Piotr Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż komisja przeprowadziła kontrole w terenie obiektów po modernizacji: kaplicy na cmentarzu i szatni na stadionie sportowym w Oleszycach ,dopatrzyliśmy się na modernizacji szatani, pewnych różnic między kosztorysem a wykonaniem: wapno- emulsja, gładzi nie ma praktycznie nigdzie. np. nie ma gładzi.
Pan Knap Kazimierz członek Komisji SA i inne usterki ,brak dostępu do regulacji termy, przełożenie przewodów puszkach, brak spadku prysznice, nadzór zapłacony.
Pani Burmistrza odpowiadając stwierdziła m. in jeżeli mam inspektora nadzoru to po nim nie sprawdzam, jednak przyjmuję do wykonania zgłoszonych niedopatrzeń ,przegląd pogwarancyjny został rozpisany.
Ponadto poszanowanie obiektu przez samych sportowców jest skandaliczne/w szatni odbywają się imprezy, dochodzą dzikie okrzyki, zdarza się, że światło świeci się przez noc i kilkakrotnie podejmowałam interwencje, skandaliczne zachowanie na stadionie jest również kibiców.
Pan Radny Piotr Ozimek stwierdził, że zgadza się z tym co mówiła Pani Burmistrz ,jednak czy na stałe nie powinien być gospodarz obiektu-stadionu?
Pan Cisek Waldemar Przewodniczący Rady stwierdził m.in. ,iż dziwi go to, że zapłacono za coś, co nie zostało wykonane, zwrócił się do Komisji Rewizyjnej, aby przypilnowała tematu i wyjaśniła czy finansowo została przekroczona inwestycja i jakie pieniądze zostaną zapłacone za prace, które nie wykonano z ew. zgłoszeniem do Prokuratury.
Stwierdził też, że zgłaszał aby zakupiono sprzęt/ciągnik samojezdny/ z wykorzystaniem m.in. do koszenia boisk, w zimie mógłby służyć do odśnieżania chodników. Również uważa, że gospodarz na stałe jest potrzebny na stadionie.
Pani Siryk Danuta Radna zgłosiła wniosek dotyczący remontu chodnika ul. Sobieskiego/od Pana Cisły do banku/
Pani Burmistrz odpowiedziała, że remont chodnika jest przewidziany.
Pan Richter Stanisław sołtys wystąpił w sprawach:
-większenia etatu świetlicowego,
-zakupu bramek na boisko/lub materiałów na bramki/
Pani Burmistrz zwróciła się do sołtysa o zorganizowanie zebrania wiejskiego, w którym chętnie wezmę udział i chciałabym usłyszeć opinię o pracy dotychczasowego świetlicowego.
Pan Sopel Janusz zapytał jest przewidziana modernizacja wodociągu/ wymiana rur/ i usunięcie wierzby po spaleniu.
Pan Mularz Zygmunt poprosił o głos w związku z wypowiedzią Pani Radnej Argasińskiej na sesji, że wziąłem wysoką odprawę. Moja odprawa 3 miesięczna to 2000zl netto w Zespole Szkół z ½ etatu, gratuluję rozeznania Pani Radnej, a jednocześnie mówienie nieprawdy na mój temat oraz jej rozpowszechnianie, że pracuję jako referent owocowy jest wysoce nieodpowiedzialne, daję zatem szansę jej za przeproszenie mnie, bo w przeciwnym wypadku wystąpię na drogę sądową z powództwa cywilnego i będę życzył 5000zl zadośćuczynienie.

Pani Arasińska Krystyna Radna-Po pierwsze mnie powiedziałam, że wysoka odprawa, tylko że wziął Pan odprawę z Zespołu Szkół będąc Zastępca Burmistrza,i 3 miesięczne wynagrodzenie w urzędzie bez świadczenia pracy, a że pracuje Pan obecnie w urzędzie „jako referent owocowy” to rzeczywiście użyłam takiego stwierdzenia, bo o tym mówili mi ludzie i o to pytali, miałam prawo jako radna pytać się o wszystkie sprawy, a za użyte słowo” owocowy” –przepraszam.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

                                                                                  Na tym protokół zakończono i podpisano.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-05-25
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2019r. 10:57:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.