XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - most PKP
Burmistrz Miasta i Gminy
             Oleszyce
Oleszyce  03.04.2018
BGP.6733.7.2017.2018
 
O B WI E S Z C Z E N I E
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073  z późn. zm.),
Z A W I A D A M I A M
że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : pn.:
-Budowa mostu stalowego w km 23.118 linii nr 101 Munina - Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, na terenie działki nr 796, obręb Nowa Grobla, jedn. ewidencyjna Oleszyce - Obszar wiejski, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie,
realizowanego w ramach zadania:
"Przebudowa mostów stalowych w km 23.122, 38.572, 67.687 linii nr 101 Munina - Hrebenne wraz z branżą nawierzchniową, srk i teletechniki Zadanie 1".
 
dla inwestora :  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie. 
projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :
-  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie decyzją znak RZ.RPP.611.270.2018.MW z dnia 29.03.2018 i postanowieniem znak RZ.RPP.611.270.2018 z dnia 29.03.2018 .
        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń
 
                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                              Andrzej  Gryniewicz
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-04-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-11 14:17