XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa studni w m. Borchów

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

 BGP.6733.5.2017

Oleszyce dnia  2017.10.18

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  2016 poz. 778 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Gminy Oleszyce , ul. Rynek 1   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.5.2017 z dnia 2017-10-018  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: pn.:

pn.: "Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą i połączeniem do stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów, na terenie działki ozn. nr 393/2, obręb Borchów".

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                                Burmistrz

                                                                    Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                        Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-10-24
Publikujący -