XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - linia Sucha Wola

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  12.10.2017

BGP.6733.4.2017

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV w linii magistralnej „LBC- JAROSŁAW” oraz rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV w m. Sucha Wola – punkt rozłącznikowy „PR SUCHA WOLA”,

Realizacja na terenie dz. nr 1/8, 1/9 obręb geodezyjny Sucha Wola.

dla inwestora :  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość ul. Koźmiana 1, projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

- Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, postanowienie PZD.443.121.2017 z dnia 09.10.2017

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                 Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-10-24
Publikujący -