XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - studnia Borchów

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  06.10.2017

BGP.6733.5.2017

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : pn.:

       „Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą i połączeniem do stacji uzdatniana wody w m. Borchów”,

Realizacja na terenie dz. nr 393/2 obręb geodezyjny Borchów.

dla inwestora :  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, ul. Nasienna 10, 37-630 Oleszyce, 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

- Starosty Lubaczowskiego, postanowienie R.6123.273.2017  z dnia 04.10.2017.

Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                            Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-10-24
Publikujący -