XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - Futory linia kablowa

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  21.07.2017

BGP.6733.3.2017

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : pn.:  "Budowa linii kablowej z przyłączem kablowym ze stacji trafo Futory 6 przez teren działek ozn. nr 402, 454, 395/2, ark. 7, obręb 2 Futory".

dla inwestora :  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział Zamość, 22-400 Zamość ul. Koźmiana 1. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, postanowienie PZDW-RDW-III-a/6201cp/14/17 z dnia 09.10.2017

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                              Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-10-24
Publikujący -