XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - sieć energetyczna Sucha Wola

             BURMISTRZ

MIASTA i GMINY OLESZYCE

Oleszyce dnia 2017.08.02

BGP.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Pana Sylwestra Krasonia działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

       „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV w linii magistralnej „LBC- JAROSŁAW” oraz rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV w m. Sucha Wola – punkt rozłącznikowy „PR SUCHA WOLA”,

Realizacja na terenie dz. nr 1/8, 1/9 obręb geodezyjny Sucha Wola.

      W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 11, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Otrzymują :

Tablice ogłoszeń UMiG wOleszycech

BIP UMiG w Oleszycach.

                                                                                                                                 

                                                                                  BURMISTRZ

                                                                  MIASTA i GMINY OLESZYCE

                                                                             Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-08-22
Publikujący -