XML
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - ul. Różana

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - ul. Różana

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

 21.07.2017

BGP.6733.3.2017

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778  z późn. zm.),

 

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : pn.: Budowa sieci wodociągowej na terenie działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 1233, 921/11, 921/4, 921/28,  obręb Miasto Oleszyce,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej – na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 921/4, 921/28, 920, 1020, obręb Miasto Oleszyce,

 budowa kanalizacji deszczowej – na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 921/11, 1233, 921/28, 920, 1020, 902, 921/4, obręb Miasto Oleszyce,

budowa ulicy Różanej w Oleszycach - na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 1233, 921/28, 920, 921/4, 921/11, obręb Miasto Oleszyce.

 

dla inwestora :  Gmina Oleszyce, ul.Rynek 1, 37-630 Oleszyce. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Starosty Lubaczowskiego, postanowienie R.6123.214.2017 z dnia 20.07.2017, w zakresie ochrony gruntów rolnych.

 

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                         Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-07-26
Publikujący -