XML
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ul. Różana

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ul. Różana

BURMISTRZ

MIASTA i GMINY OLESZYCE

Oleszyce, dnia 2016.07.05

BGP.6733.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Gminę Oleszyce, ul. Rynek 1 , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 1233, 921/11, 921/4, 921/28,  obręb Miasto Oleszyce,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej – na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 921/4, 921/28, 920, 1020, obręb Miasto Oleszyce,

 budowa kanalizacji deszczowej – na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 921/11, 1233, 921/28, 920, 1020, 902, 921/4, obręb Miasto Oleszyce,

budowa ulicy Różanej w Oleszycach - na terenie  działek ozn. wg operatu ewidencyjnego nr: 1233, 921/28, 920, 921/4, 921/11, obręb Miasto Oleszyce.

 

      W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 11, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

Otrzymują :

Tablice ogłoszeń UMiG wOleszycech

BIP UMiG w Oleszycach.

                                           BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE

                                                               Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2017-07-26
Publikujący -