XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - budowa szatni Stare Sioło

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  09.09.2015

BGP.6733.7.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Stare Sioło na terenie działki ozn. nr 149 obr Stare Sioło”.   

dla inwestora :  Gmina Oleszyce ul. Rynek 1. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Starosty Lubaczowskiego, postanowienie R.6123.112.2015 z dnia 07.09.2015 .

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                     Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-17
Publikujący -