XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Centrala Nasienna

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce           

Oleszyce dnia  2015.09.09  r.

BGP.6220.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w nawiązaniu do  wniosku P.P.H.U. s. c. Centrala Nasienna S. Zięba, W. Krzeptoń , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Produkcja i sprzedaż produktów mięsnych w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej”, na terenie działki nr ew. 1211 w m. Oleszyce.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

    że w  dniu 2015.09.09 wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

     Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują :

 BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

                                                                         Burmistrz

                                                                Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                  Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-17
Publikujący -