XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - linia kablowa Borchów

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.08.14

BGP.6733.9.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

        że na wniosek wniesiony przez Panią Wiesławę Ziomek działającą z pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa linii kablowej YAKXS 4x120, szafy kablowej SzK oraz przyłącza kablowego YAKY 4x35 na terenie dz. nr 194/4, 163 obr. Borchów dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 194/4 ”. 

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                              Miasta i Gminy Oleszyce

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-03
Publikujący -