XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - wodociąg Sucha Wola

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.08.10

BGP.6733.8.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

        że na wniosek wniesiony przez Pana Piotra Kaperę zam. Komarów Dolny 17, 22-435 Komarów Osada , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  na terenie działek ozn. nr 29, 48, 49, 50, 32, 20, 22, 23, 93, 33/1, 33/5, 56, 34, 35, 57, 58, 37/1, 38/13, 60,  obr. geodezyjny Sucha Wola”. 

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                      Burmistrz

                                                           Miasta i Gminy Oleszyce

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-03
Publikujący -