XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - punkt skupu złomu

 Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce           

Oleszyce dnia  2015.02.27  r.

BGP.6220.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w nawiązaniu do  wniosku Gminy Oleszyce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Punkt skupu złomu i punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji”, na działkach o nr Ew. 89 i 88/5 w m. Oleszyce.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia 

    że w  dniu 2015.02.27 wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

     Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują :

 BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

                                                                       Burmistrz

                                                            Miasta i Gminy Oleszyce

                                                               Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-03-03
Publikujący -