XML
OBWIESZCZENIE

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Oleszyce wraz z częściową przebudową dachu na ww. budynku ”. 

Burmistrz Miasta i Gminy

Oleszyce

Oleszyce dnia  2012.02.22

BGP.6733.1.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek  Nadleśnictwa Oleszyce z siedzibą w Oleszycach przy ul. Zielonej 4b , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie  administracyjne

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Oleszyce wraz z częściową przebudową dachu na ww. budynku ”. 

 

Realizacja na terenie działki  nr 890/5 obr. Miasto Oleszyce.

 

W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

   

                                                                               Burmistrz

                                                                        Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-02-22
Publikujący -