XML
OBWIESZCZENIE

„Rozbudowa drogi leśnej w leśnictwie Nowa Grobla  .”

Oleszyce dnia  2012.01.10  r.

BGP.6220.8.2011/2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w  związku z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubaczów  , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi leśnej w leśnictwie Nowa Grobla  .”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

 

W dniu 10.01.2012 wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

 

Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub w Urzędzie Gminy Stary Dzików.

 

Otrzymują :

 

 BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

                                                                        Burmistrz

                                                             Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2012-01-19
Publikujący -