XML
OBWIESZCZENIE

„Budowa masztu pomiarowego o wysokości 100 mb dla potrzeb wykonania pomiaru wiatru , na terenie działki ozn. nr 943/4 obr.  nr 002 Futory .”

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia 2011.12.05

BGP.6733.9.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 10 71 z późniejszymi zmianami)oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami),

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek  Pana Damiana Należytego działającego w imieniu inwestora  Spółki ECO-DEC z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21 ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.9.2011 z dnia 2011-12-05  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

„Budowa masztu pomiarowego o wysokości 100 mb dla potrzeb wykonania pomiaru wiatru , na terenie działki ozn. nr 943/4 obr.  nr 002 Futory .”

 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

 

 

 

                                                                            Burmistrz

                                                                     Andrzej Gryniewicz

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-12-07
Publikujący -