XML
OBWIESZCZENIE

„ Budowa kompleksu boisk sportowych – ORLIK (boiska wielofunkcyjne) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie wydzielonym z działek ozn. nr 903/4, i 921 obr. Miasto Oleszyce.”

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia 2011.11.21

BGP.6733.11.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 10 71 z późniejszymi zmianami)oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami),

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek  Gminy Oleszyce z siedzibą w Oleszycach ul. Rynek 1,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.11.2011 z dnia 2011-11-21  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„ Budowa kompleksu boisk sportowych – ORLIK (boiska wielofunkcyjne) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie wydzielonym z działek ozn. nr 903/4, i 921 obr. Miasto Oleszyce.”

 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                            Burmistrz

                                                     Andrzej Gryniewicz

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-11-24
Publikujący -