XML
OBWIESZCZENIE

Zmiana sposobu użytkowania części obiektów Centrali Nasiennej na Olejarnię – cz. działki nr 1211 obr. Miasto Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia 18.10.2011  r.

BGP-7624/3/2010/2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w  związku z  wnioskiem Spółki Cywilnej AGRO-ESTRY z siedziba w Oleszycach przy ul. Nasiennej 11 wniesiony przez Pana Wojciecha Krzeptonia i Stanisława Ziębę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : Zmiana sposobu użytkowania części obiektów Centrali Nasiennej na Olejarnię – cz. działki nr 1211 obr. Miasto Oleszyce

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

 

W dniu 18.10.2011  wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

 

Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Otrzymują :

Tablice Ogłoszeń UMiG w Oleszycach,

BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

                                                                                 Burmistrz

                                                                      Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                          Andrzej Gryniewicz  

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-11-10
Publikujący -