XML
OBWIESZCZENIE

„ Budowa linii napowietrznej AsXSn  2x25 mm2 oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji opraw oświetleniowych na terenie działek nr 570/8, 642/1, 197, 681/2, 664 obręb Nowa Grobla .”

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce 2011.10.21

BGP.6733.10.2011

 

O B WI E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie  : „ Budowa linii napowietrznej AsXSn  2x25 mm2 oświetlenia ulicznego oraz lokalizacji opraw oświetleniowych na terenie działek nr 570/8, 642/1, 197, 681/2, 664 obręb Nowa Grobla .”

 

dla inwestora : Gmina Oleszyce , 37-630 Oleszyce , ul. Rynek 1,

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

- Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie  – postanowienie z dnia 2011-10-21 znak PZD.7334-42/11 ,

 

z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                        Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-11-07
Publikujący -