XML
OBWIESZCZENIE

„ Budowa  kompleksu boisk sportowych – ORLIK (boiska wielofunkcyjne) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie wydzielonym z działek 903/4 i 921”  Realizacja na terenie działek nr 903/4, 921 obr. Miasto Oleszyce.

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

 

 BGP.6733.11.2011

Oleszyce dnia  2011.10.04

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek  Gminy Oleszyce , ul. Rynek 1 ,37-630 Oleszyce  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.:            

„ Budowa  kompleksu boisk sportowych – ORLIK (boiska wielofunkcyjne) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie wydzielonym z działek 903/4 i 921”  Realizacja na terenie działek nr 903/4, 921 obr. Miasto Oleszyce.

 

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                               Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-10-18
Publikujący -