XML
O B W I E S Z C Z E N I E

„Budowa urządzenia do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Nowa Grobla na części działki ozn. nr 812 obr. Nowa Grobla.”

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

 

 BGP.6733.5.2011

Oleszyce dnia  2011.06.23

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U. Nr. 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że na wniosek  Spółki z o.o. Ecobamal  z siedzibą 37-724 Kalników, Hruszowice Gaje 56a  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa urządzenia do pomiaru wiatru  na maszcie kratowym o wysokości 100 mb w m. Nowa Grobla na części działki ozn. nr 812 obr. Nowa Grobla.”

  

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

 

 

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                               Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2011-06-23
Publikujący -