XML
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Budowa biogazowi rolniczej o mocy 0,8 MW energii elektrycznej i 0,8 MW energii cieplnej lokalizacja na terenie działki 38/13 obrębu Sucha Wola

Oleszyce dnia 10.09.2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

         Oleszyce

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 79 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. : „ Budowa biogazowi rolniczej o mocy 0,8 MW energii elektrycznej i 0,8 MW energii cieplnej lokalizacja na terenie działki 38/13 obrębu Sucha Wola .”

Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego postępowania na wniosek OZE 22 Sp. z o.o. , ul. Złota 23/401 25-015 Kielce wniesiony przez Pana Michała Kubeckiego Prezesa Zarządu .

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są : w zakresie uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w zakresie wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

Jednocześnie informuję , iż każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy , w tym z wnioskiem o wydanie decyzji , raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11 , w terminie od 10 września 2010 r. do 5 października 2010 r. ,w godzinach od 730 do 1530.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11, w godzinach od 730 do 1530, lub pocztą elektroniczną na adres oleszycebgp@o2.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Złożone uwagi i wnioski rozpatrzy Burmistrz Miasta i Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia .

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

podano do publicznej wiadomości 10 września 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

Maria Janowska-Placek

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2010-09-10
Publikujący -