XML
Obwieszczenie - Modernizacja istniejącego składowiska odpadów stałych w m. Futory

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

 

7331/2/2/2007                                Oleszyce dnia  21.02.2007

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 , poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz.U.Nr. 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)

 

Z A W I A D A M I A M

 

że , na wniosek Gminy Oleszyce  37-630 Oleszyce ul.Rynek 1  zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.:

 

„Modernizacja istniejącego składowiska odpadów stałych w m. Futory na dz. obr. geodezyjnego Futory nr 780/6, 2540/2, 2540/3 oraz na dz. obr. geodezyjnego Oleszyce Lubomierz nr 1142/4”

 

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

  

 

                                                                                               Burmistrz

                                                                               Maria Janowska-Placek

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-07
Publikujący -