Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Treść nie została jeszcze uzupełniona.
Uchwała XXXIX/254/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/252/17
W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/253/17
W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/258/17
W sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/256/17
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/259/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/255/17
w sprawie zmnian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXIX/257/17
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach NR XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r., NR XXXIII/210/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i NR XXXVII/235/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.
Szczegóły Data: 2017-09-29


Uchwała XXXVIII/250/17
W sprawie zmian w budżecier gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/249/17
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/248/17
W sprawie połączenia (włączenia) jednostki budżetowej - Publicznego ginmazjum im.Orła Białego z jednostką (do jednostki budżetowej) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/247/17
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/246/17
W sprawie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/245/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/244/17
W sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Starym Siole.
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/243/17
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Grobli.
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/242/17
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Uszkowcach
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVIII/251/17
Wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Oleszyce w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" w Dąbkowie
Szczegóły Data: 2017-08-31


Uchwała XXXVII/241/17
W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach"
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/233/17
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020.
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVI/229/17
W sprawie budżetu gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-06-07


Uchwała XXXVII/240/17
W sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/239/17
W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/238/17
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/237/17
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/236/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/235/17
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach NR XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r. i Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXXIII/210/2017 z dnia 31 marca 2017r.
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/234/17
W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXVII/232/17
W sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-06-30


uchwała XXXVII/231/17
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2016 rok.
Szczegóły Data: 2017-06-30


uchwała XXXVII/230/17
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
Szczegóły Data: 2017-06-30


Uchwała XXXV/226/17
W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie działek położonych w Oleszycach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną
Szczegóły Data: 2017-05-26


Uchwała XXXV/228/17
w sprawie aktualizacji przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017 - 2020"
Szczegóły Data: 2017-05-26


Uchwała XXXV/225/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-05-26


Uchwała XXXV/224/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-05-26


Uchwała XXXV/223/17
W sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2017-05-26


Uchwała XXXIV/222/17
w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-04-28


Uchwała XXXIV/221/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-04-28


Uchwała XXXIII/220/17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Oleszyce, w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" w Dąbkowie.
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/219/17
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Reszowie.
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/218/17
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/217/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/216/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/215/17
w sprawie wyrażenia woli do podejmowania działań zmierzających do utworzenia szlaku kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiącego szlak boczny - zintegrowany z Green Velo".
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/214/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/213/17
w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego położonego w Borchowie
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/212/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/211/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/210/17
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady MIejskiej w Oleszycach Nr XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/209/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2017 rok.
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXIII/208/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Szczegóły Data: 2017-03-31


Uchwała XXXII/207/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/206/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/205/17
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/204/17
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/203/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/202/17
w sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXII/201/17
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Szczegóły Data: 2017-02-24


Uchwała XXXI/200/17
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017-2018 na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych", złożonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożonego w ramach osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Szczegóły Data: 2017-02-09


Uchwała XXXI/199/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.
Szczegóły Data: 2017-02-09


Uchwała XXXI/198/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.
Szczegóły Data: 2017-02-09


Uchwała XXXI/197/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Szczegóły Data: 2017-02-09


Uchwała XXX/190/17
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/196/17
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów gminnych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/195/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Futorach.
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/194/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/193/17
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/192/17
w sprawie zmian w budżecie gminy
Szczegóły Data: 2017-01-27


Uchwała XXX/191/17
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"
Szczegóły Data: 2017-01-27

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 09:02:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.