Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Treść nie została jeszcze uzupełniona.
Uchwała XXVIII/220/12
w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisow ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gimnach
Szczegóły Data: 2012-12-21


Uchwała XXVIII/219/12
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
Szczegóły Data: 2012-12-21


Uchwała XXVIII/218/12
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2013-2026
Szczegóły Data: 2012-12-21


Uchwała XXVIII/217/12
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2013 rok.
Szczegóły Data: 2012-12-21


Uchwała XXVII/210/12
w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/199/12
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/207/12
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/208/12
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/209/12
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/211/12
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/206/12
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/204/12
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/205/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2012r. kredytu długoterminowego za zadanie inwestycyjne
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/203/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/202/12
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/201/12
w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/200/12
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/198/12
w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów,terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/197/12
w sprawie stawek opłaty targowej na 2013r.
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/196/12
w sprawie obniżenia ceny skupu zyta na 2013r.
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVII/195/12
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-11-28


Uchwała XXVI/194/12
w spraie zmian w budżecie gminy na 2012r.
Szczegóły Data: 2012-10-30


Uchwała XXVI/193/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
Szczegóły Data: 2012-10-30


Uchwala XXVI/192/12
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu wspólpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia dzialalności pożytku publicznego na lata 2013-3015
Szczegóły Data: 2012-10-30


Uchwała XXVI/191/12
w sprawie podziału gminy Oleszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib opbwodowych komisji wyborczych
Szczegóły Data: 2012-10-30


Uchwała XXV/189/12
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Szczegóły Data: 2012-09-28


Uchwała XXV/188/12
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2012r. kredytu dlugoterminowego.
Szczegóły Data: 2012-09-28


Uchwała XXV/187/12
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-09-28


Uchwała XXV/186/12
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Szczegóły Data: 2012-09-28


Uchwala XXV/185/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
Szczegóły Data: 2012-09-28


Uchwała XXIV/183/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-08-31


Uchwała XXIV/182/12
w sprwaie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-08-31


Uchwała XXIV/181/12
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Szczegóły Data: 2012-08-31


Uchwała XXIV/180/12
w sprawie podziału gminy Oleszyce na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym
Szczegóły Data: 2012-08-31


Uchwała XXIII/179/12
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Zespołu Usług Komunalnych w Oleszycach
Szczegóły Data: 2012-06-29


Uchwała XXIII/178/12
W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki nr 300 położonej w Oleszycach przy ulicy Futorzańskiej
Szczegóły Data: 2012-06-29


Uchwała XXIII/177/12
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-06-29


Uchwała XXIII/176/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-06-29


Uchwała XXIII/175/12
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za rok 2011
Szczegóły Data: 2012-06-29


Uchwała XXII/173/12
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2012-05-31


Uchwała XXII/172/12
W sprawie zmiany Uchwały Nr X/92/2011 Rady miejskiej w Oleszycach z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-05-31


Uchwała XXII/171/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-05-31


Uchwała XXI/167/12
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XXI/170/12
W sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XXI/169/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XXI/168/12
W sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2012 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XXI/166/12
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2012 r. kredytu długoterminowego.
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XXI/165/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-04-30


Uchwała XX/154/12
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/164/12
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy srodków stanowiących fundusz sołecki
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/163/12
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/162/12
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/161/12
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/160/12
W sprawie zmiany nr 5/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/159/12
W sprawie zmiany Nr 4/2012 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/158/12
W sprawie zmiany Nr 3/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/157/12
W sprawie zmianu Nr 2/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/156/12
W sprawie zmiany Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/155/12
W sprawie uzgodnienia wykonania prac pielęgnacyjnych na potrzeby ochrony przyrody przy pomnikach przyrody żywej
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/153/12
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/152/12
W sprawie sprzedaży nieruchomości na terenie Miasta Oleszyce
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XX/151/12
W sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
Szczegóły Data: 2012-03-30


Uchwała XIX/150/12
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szczegóły Data: 2012-02-24


Uchwała XIX/149/12
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2012 r. kredytu długoterminowego.
Szczegóły Data: 2012-02-24


Uchwała XIX/148/12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-02-24


Uchwała XIX/147/12
w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat
Szczegóły Data: 2012-02-24


Uchwała XVIII/137/12
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2012-2026
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/135/12
w sprawie przyjęcia programu Pofilaktyki i Rozwiązywania Poblemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2012
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/139/12
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pozyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn.: "Modernizacja Gminnego Skladowiska Odpadow Stałych w m.Futory"
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/140/12
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjmowanie odpadów na gminne wysypisko odpadow stałych w m.Futory
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/142/12
w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/143/12
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2012-02-21


Uchwała XVIII/144/12
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2012-02-21


Uchwała XVIII/145/12
w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/146/12
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Szczegóły Data: 2012-01-27


Uchwała XVIII/138/12
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2012 rok
Szczegóły Data: 2012-01-27


uchwala XVIII/136/12
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2012-01-27

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 08:59:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.