Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Treść nie została jeszcze uzupełniona.
Uchwała XVII/133/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-12-30


Uchwała XVII/132/11
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-12-30


Uchwała XVII/134/11
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych
Szczegóły Data: 2011-12-30


Uchwała XVII/131/11
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyjmowanie odpadow na gminne wysypisko odpadow stałych w m. Futory
Szczegóły Data: 2011-12-30


Uchwała XVII/130/11
w sprawie ustalenia gornej oplaty za usługi w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlaścicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-12-30


Uchwała XV/128/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-12-02


Uchwała XVI/129/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-12-15


Uchwała XV/127/11
w sprawie zaciągnięcia w roku 2011 kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków budżetu UE
Szczegóły Data: 2011-12-02


Uchwała XV/126/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-12-02


Uchwała XV/125/11
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Szczegóły Data: 2011-12-02


Uchwała XIV/118/11
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/122/11
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2012
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/124/11
w sprawie zbycia dzialek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/123/11
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/121/11
w sprawie zmian w budżecie gminyn na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/120/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2011r. kredytu długoterminowego.
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/119/11
w sprawie zmiany okresu spłaty rat kredytu
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/117/11
w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Szczegóły Data: 2011-11-25


Uchwała XIV/115/11
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2012r.
Szczegóły Data: 2011-11-25


uchwała XIV/116/11
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
Szczegóły Data: 2011-11-25


uchwała XIV/112/11
w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna 2012 rok
Szczegóły Data: 2011-11-25


uchwała XIV/113/11
w sprawie stawek opłaty targowej na 2012 r.
Szczegóły Data: 2011-11-25


uchwała XIV/114/11
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2012r.
Szczegóły Data: 2011-11-25


uchwała XIII/111/11
w sprawie zbycia lokalu użytkowego
Szczegóły Data: 2011-10-28


uchwała XIII/110/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok
Szczegóły Data: 2011-10-28


uchwała XII/109/11
w sprawie przejęcia od powiatu lubaczowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Szczegóły Data: 2011-09-29


Uchwała XII/105/11
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2012-2015
Szczegóły Data: 2011-09-29


Uchwała XII/107/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-09-29


Uchwła XII/108/11
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Stadnickiego
Szczegóły Data: 2011-09-29


Uchwała XI/109/11
w sprawie przyjęcia od powiatu lubaczowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Szczegóły Data: 2011-09-29


Uchwała XI/104/11
w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubaczowie
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/103/11
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję od 2012 r. do 2015 r.
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/102/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/101/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/100/11
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/99/11
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/98/11
w sprawie sprzedaży działki z budynkiem mieszkalnym i udzielenia bonifikaty
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/97/11
w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała XI/96/11
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
Szczegóły Data: 2011-08-26


Uchwała X/94/11
w sprawie nabycia nieruchomości budynkowej
Szczegóły Data: 2011-07-29


Uchwała X/93/11
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Szczegóły Data: 2011-07-29


uchwała X/92/11
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez Gminę Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-07-29


uchwala X/91/11
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-07-29


uchwała X/89/11
w sprawie zmian w wieloletnie prognozie finansowej Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-07-29


uchwała X/88/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-07-29


uchwała VIII/74/11
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwaly Rady Miejskiej w Oleszycach Nr LXI/443/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubczowskiemu na realizację zadania publicznego w roku 2011
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała IX/86/11
w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Oleszyce.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/87/11
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/85/11
w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleszycach.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/83/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 rok.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/82/11
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2011r. kredytu długoterminowego.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/81/11
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marty Murawskiej
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/80/11
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za rok 2010
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała IX/79/11
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2010r. wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2010r.
Szczegóły Data: 2011-06-29


uchwała VIII/78/11
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do podpisania umowy o współpracy Gminy Oleszyce z Lwowską Rejonową Administarcją Szewczenko(Ukraina)
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała VIII/77/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała VIII/76/11
w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwala VIII/75/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała VIII/72/11
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała VIII/71/11
w sprawie oddania w dzierżawę częśći nieruchomości
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwała VIII/70/11
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Szczegóły Data: 2011-05-27


uchwala VIII/69/11
w sprawie powołania do skladu osobowego Komisji Oświaty,Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-05-27


Uchwała VIII/68/11
w sprawie zmian składu liczbowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-05-27


Uchwała VII/67/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/66/11
w sprawie zmian w Uchwale Nr II/3/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/65/11
w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/64/11
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/63/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/62/11
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/61/11
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Oleszyce i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/60/11
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VII/58/11
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szczegóły Data: 2011-04-29


Uchwała VI/57/11
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/56/11
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/55/11
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2011 r. kredytu długoterminowego
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/54/11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/53/11
w sprawie sprzedaży działki z budynkiem mieszkalnym i udzielenia bonifikaty
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/52/11
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/51/11
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/50/11
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w miejscowości Futory"
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/49/11
w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/48/11
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej w Gminie Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/47/11
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/41/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Oleszyce do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/46/11
w sprawie reprezentowania Miasta i Gminy Oleszyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Lubaczowskiej
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/45/11
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach we wsi Stare Oleszyce
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała VI/44/11
w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-03-25


Uchwała V/43/11
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/42/11
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego
Szczegóły Data: 2011-04-01


Uchwała V/40/11
w sprawie przystąpienia Gminy Oleszyce do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/39/11
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - część północna"
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/38/11
uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2011 rok
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/37/11
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2011-2020
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/33/11
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/35/11
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/36/11
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/34/11
zbycia nieruchomości gruntowej
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała V/32/11
w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach
Szczegóły Data: 2011-02-18


Uchwała IV/31/11
w sprawie przedstawienia kandydata Gminy Oleszyce do składu w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Lubaczowie
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/30/11
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/131/08 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Oleszyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/29/11
W sprawie stawek dotacji przedmiotowych
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/28/11
W sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/27/11
W sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Borchów
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/26/11
W sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Futory
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/25/11
W sprawie dokonania zmian w Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Oleszyce na lata 2009-2016
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/24/11
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego
Szczegóły Data: 2011-01-28


Uchwała IV/23/11
W sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Szczegóły Data: 2011-01-28

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 15 grudnia 2017r. 09:02:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.