PRZETARG USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat

ZMIANY:
2019-03-26 14:41:42: Dodano plik Sucha Wola_Borchów.pdf
2019-03-26 14:41:42: Dodano plik Oleszyce_1212.pdf
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat dla mieszkańców Gminy Oleszyce 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE OGŁASZA OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY na dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 5-ciu lat dla mieszkańców Gminy Oleszyce 

 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.  Dz. U. z 2018 poz.994 / oraz art.13 ust.1, art. 25 ust.2 w zw.  z art.23 ust.1 pkt.7a oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) , § 15 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr V/37/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
1. Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Nieruchomości stanowią własność Gminy Oleszyce, przetarg ogranicza się do mieszkańców Gminy Oleszyce.
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użytkowania rolniczego :

Lp. Obręb Działka Powierzchnia Użytek Cena wywoławcza
(Roczny czynsz za dzierżawę gruntu)
Wadium Minimalne postąpienie Uwagi
1.  Sucha Wola 505/300
(część)
20 ha Ps III 8000 zł
rocznie
800 zł 80 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
2. Sucha Wola 505/300
(część)
22 ha Ps III – 19,07 ha
Ps IV – 2,93 ha
8800 zł
rocznie
900 zł 90 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
3. Sucha Wola 505/300
(część)
12 ha Ps III 4800 zł
rocznie
480 zł 50 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
4. Miasto Oleszyce 1212 14,4432 ha Ps III  5777,28 zł
rocznie
580 zł 60 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
5. Borchów 353
(część)
4,50 ha  
Ps III – 3,16 ha
Ps IV – 1,34 ha
 
1800 zł
rocznie
180 zł 20 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
6. Futory 49/1 0,2774 ŁIV 110,96 zł
rocznie
50 zł 10 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
7. Futory 49/2 0,1414 ha  
Lzr/ŁV - 0,1044  
ŁV – 0,0165
W/ŁIV – 0,0205
 
56,56 zł
rocznie
50 zł 10 zł Przetarg ograniczony,
w którym mogą brać udział mieszkańcy gminy Oleszyce
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu mieszkańca Gminy Oleszyce, zgodnie z art. 25, art.28 Kodeksu cywilnego, w terminie do 25 kwietnia 2019 r.
Komisja Przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych i uprawnionych do przetargu będzie wywieszona w siedzibie właściwego urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego  warunki określone w przetargu.
Sąd Rejonowy w Lubaczowie  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą dla nieruchomości:
- działka nr 505/300 – KW PR1L/00048229/5,
- działka nr 1212 – KW PR1L/00025995/8,
- działka nr 353 – KW PR1L/00030007/4,
- działka nr 49/1, 49/2 – KW PR1L/00034170/5
3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za 1ha w wysokości 400 zł (brutto).
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie.
4. Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS.
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie Wadium które należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2019 r. z dopiskiem ,, wadium dzierżawa obręb ….. -  działka ….” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach lub na  rachunek bankowy Gminy Oleszyce w  B.S. Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18 9101 1026 2003 3700 1704 0013.
Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek lub do kasy.
Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  

Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane dzierżawą zobowiązane  są  do zapoznania się z przedmiotem dzierżawy.
Dzierżawa nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, 
w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt .
6. Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, I piętro, pokój nr 13.
Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
7. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego.
8. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu.
Informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej www.oleszyce.pl.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 
Oleszyce, dnia 26.03.2019 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2019-03-26 14:41:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2019-03-26 14:41:21
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2019-03-26 14:41:42
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Oleszyce_1212 30.08 KbPlik pdf
2. Sucha Wola_Borchów 101.00 KbPlik pdf

Rejestr zmian