Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat terenu położonego w Nowej Grobli

ZMIANY:
2018-04-09 10:06:23: Dodano plik Nowa_Grobla_660_16.pdf
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 30 lat terenu położonego w Nowej Grobli o pow. 3 ha z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 660/16 na okres 30  lat terenu położonego w Nowej Grobli o pow. 3 ha z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej - KW PR1L/00025814/6 – zwane w dalszej części ogłoszenia przedmiotem dzierżawy.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, grunt przeznaczony pod lokalizację farmy posiada oznaczenie PsIV.
 
Dla działki nr 660/16 została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej Nowa Grobla wraz z infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr 660/16 obręb Nowa Grobla” .
 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 6600 zł rocznie.
Do czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.
Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 70 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1 (pok.13).
Wadium wynosi 660 zł należy wpłacić do dnia 7 maja 2018 r.
 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r. (poniedziałek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, zaś w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (odpis z KRS) oraz pełnomocnictwo do jej reprezentowania. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się do zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Wadium wygrywającego przetarg, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.  
 
Niektóre ważne warunki dzierżawy:
- Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych
i kanalizacyjnych, w porozumieniu z ich właścicielem – jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem,
- Dzierżawca będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości, konserwacji urządzeń wodnych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy i innych zaleceń służb porządkowych,
w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy na całej powierzchni dzierżawy,
Dzierżawca winien zabezpieczyć przedmiot dzierżawy przed dostępem do niego osób trzecich. Funkcjonowanie wykonanej na przedmiocie dzierżawy inwestycji nie może stanowić zagrożenia dla osób i mienia.
- Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien będzie uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii,
- Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym, obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.
- Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie
z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego,
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę,
w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji,
- Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę techniczną do planowanej przez niego inwestycji na przedmiocie dzierżawy,
- Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni (inflacja), ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy,
- Zapłata czynszu będzie następować za cały rok z góry w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a w roku zawarcia umowy – w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, w dniu ustalonym przez Wydzierżawiającego.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.
 
Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                     mgr inż. Andrzej Gryniewicz
 
 
 
 
 
 
Oleszyce, dnia 06.04.2018 r.

 
Data składania ofert:
2018-05-11 09:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2018-04-09 10:04:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-04-09 10:05:00
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2018-04-09 10:06:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Nowa_Grobla_660_16 611.00 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2019r. 16:57:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.