Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
IV przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

ZMIANY:
2017-11-28 11:22:23: Dodano plik Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu ograniczonym.pdf
2017-11-28 11:21:59: Dodano plik Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.pdf
Więcej >>>
2017-11-28 11:21:47: Dodano plik oswiadczenie_o osobistym prowadzeniu gospodarstwa.pdf
2017-11-28 11:21:32: Dodano plik Borchów_73_83.pdf
2017-11-28 11:21:12: utworzono dokument

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza IV przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Oleszyce


Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza IV przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Oleszyce.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomość położone w obrębie Gminy Oleszyce gmina Oleszyce, opisana w poniższej tabeli :

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow. działki

Cena wywoławcza

 (zł)

Wysokość wadium

(zł)

Minimalne postąpienie

(zł)

1

BORCHÓW

73

0,3636 ha

 

5 290 zł

 

530

60

2

BORCHÓW

83

0,4912 ha

7 065 zł

710

80

Numer Księgi Wieczystej

PR1L/00053858/1

 

Sprzedaż w/w działek zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości:

Działka nr 73, 83 – Borchów

Kształt działki prostokątny, położna w terenach rolnych, dojazd do niej drogą gruntową.

Teren płaski częściowo podmokły i porośnięty drzewami samosiejki i krzakami.

Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

Teren obejmujący działki nr 73, 83, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na przedmiotowe działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Obciążenie nieruchomości:

Dział III i IV w/w księgi wieczystej wolny jest od wpisów dotyczących obciążeń danej nieruchomości.

Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

Pierwszy, drugi i trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony odpowiednio w dniach 07 kwietnia 2017 r., 02 czerwca 2017 r., 6 października 2017 r.  i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w trzecim przetargu została obniżona o 15% w stosunku do ceny z pierwszego przetargu.

Data i miejsce przetargu :

Przetarg na sprzedaż nieruchomości, wymienionych w ogłoszeniu, odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce przy ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 13, według kolejności podanej w ogłoszeniu.

Warunek przystąpienia do przetargu :

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości z adnotacją ,,wadium - działka nr ………, położona w ………” do kasy Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach  gotówką lub przelewem  na rachunek  bankowy Gminy Oleszyce w  PBS Lubaczów O/Oleszyce   Nr  18  9101 1026 2003 3700 1704 0013 najpóźniej do dnia 08 stycznia 2018 r. (poniedziałek) - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 Przedłożenie komisji przetargowej dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunków art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego w terminie do 08 stycznia 2018 r.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

- kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni  po zamknięciu, odwołaniu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przetargu.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

Przed otwarciem przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać Komisji Przetargowej:

- dowód tożsamości,

- dowód wniesienia wadium,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu   ich  bez zastrzeżeń.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie  pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Całość kwoty pomniejszoną o wysokość wadium należy wpłacić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

Nieruchomości sprzedawane na postawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone  wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Sprzedający podaje od publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych  przyczyn.

Informacje dodatkowe :

Informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej  Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13, telefonicznie (016) 63 15 117 lub na stronie internetowej http://bip.oleszyce.pl/

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                   mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

Oleszyce, dnia 28.11.2017 r.

 

Data składania ofert:
2018-01-12 09:15:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMargas Marek 2017-11-28 08:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-11-28 11:21:12
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-11-28 11:22:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Borchów_73_83 199.10 KbPlik pdf
2. oswiadczenie_o osobistym prowadzeniu gospodarstwa 130.49 KbPlik pdf
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu 86.75 KbPlik pdf
4. Oświadczenie_o wyrażeniu zgody na udział w przetargu ograniczonym 146.87 KbPlik pdf

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 22 stycznia 2019r. 17:42:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.