Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce

ZMIANY:
2017-06-21 14:10:46: Dodano plik Poprawiony Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego.docx
2017-06-21 14:10:35: Dodano plik wyjaśnienie SIWZ.pdf
Więcej >>>
2017-06-16 14:42:28: Dodano plik odpowiedz na zapytanie nr 3.doc
2017-06-16 14:42:18: Dodano plik odpowiedz na zapytanie nr 2.doc
2017-06-16 14:42:07: Dodano plik odpowiedz na zapytanie nr 1.doc
2017-06-16 14:41:53: Dodano plik Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego po zmianach.docx
2017-06-16 14:41:41: Dodano plik Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia po zmianach.docx
2017-06-16 14:41:25: Dodano plik zmiana ogłoszenia.doc
2017-06-16 14:40:12: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
2017-06-16 14:36:35: Dodano plik Zmiany SIWZ.docx
2017-05-17 11:25:08: Dodano plik Załącznik nr 10 – scenariusz prezentacji.docx
2017-05-17 11:24:57: Dodano plik Załącznik nr 9 - oświadczenia.docx
2017-05-17 11:24:48: Dodano plik Załącznik nr 8 – wykaz usług.docx
2017-05-17 11:24:39: Dodano plik Załącznik nr 7 – Wykaz osób.docx
2017-05-17 11:24:27: Dodano plik Załącznik nr 6 - Wzór umowy.docx
2017-05-17 11:24:18: Dodano plik Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
2017-05-17 11:24:08: Dodano plik Załącznik nr 4 – formularz oferty.docx
2017-05-17 11:23:58: Dodano plik Załącznik nr 3 – JEDZ.doc
2017-05-17 11:23:42: Dodano plik Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego.docx
2017-05-17 11:23:31: Dodano plik Załącznik nr 1.A – Plany Budynków.rar
2017-05-17 11:23:18: Dodano plik Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.docx
2017-05-17 11:23:05: Dodano plik SIWZ.doc
2017-05-17 11:22:23: utworzono dokument

17/05/2017    S94    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta  Polska-Oleszyce: Sieć ethernet
2017/S 094-185300
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy


17/05/2017    S94    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Oleszyce: Sieć ethernet

2017/S 094-185300

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
Punkt kontaktowy: Gmina Oleszyce
Osoba do kontaktów: Tomasz Stec
37-630 Oleszyce
Polska
Tel.: +48 166315119
E-mail:
oleszycebgp@o2.pl
Faks: +48 166315636

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.oleszyce.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.oleszyce.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

 

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

 

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

 

II.1)Opis

 

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce.

 

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Oleszyce.

 

Kod NUTS PL324

 

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

 

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej zapewniającej realizację elektronicznych usług publicznych wraz z oprogramowaniem, dla potrzeb realizowanego przez Gminę Oleszyce projektu.
W ramach realizacji niniejszego projektu do zadań Wykonawcy należy:
1) dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji e-usług, wraz z budową sieci komputerowej niezbędnej do realizacji e-usług oraz modernizacją serwerowni i systemu podatkowego funkcjonującego w UMiG Oleszyce,
2) dostawa i uruchomienie pakietu e-usług.
Szczegółowe zasady świadczenia usługi opisane zostały w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym OPZ.

 

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

32415000, 32424000, 48000000, 32421000, 30200000

 

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

 

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

 

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

 

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

 

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1) dostawa sprzętu niezbędnego do realizacji e-usług, wraz z budową sieci komputerowej niezbędnej do realizacji e-usług oraz modernizacją serwerowni i systemu podatkowego funkcjonującego w UMiG Oleszyce,
2) dostawa i uruchomienie pakietu e-usług,

 

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

 

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

 

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 17.7.2017. Zakończenie 28.2.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

 

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

 

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Ustala się następujące zasady rozliczenia wykonanych zadań:
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia na podstawie faktur, na następujących warunkach:
a) na podstawie faktur częściowych (maksymalnie dwie faktury częściowe ), których suma nie przekroczy 60 % całości wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym, po wykonaniu i odbiorze częściowym odpowiadających swoją wartością co najmniej planowanej płatności;
b) na podstawie faktury końcowej, płatnej po wykonaniu i odbiorze pozostałej części zamówieniem, (różnica pomiędzy ceną ofertową, a kwot zapłaconych na podstawie faktur częściowych).
2. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne w terminie do 30 dni od daty poprawnie wystawionej i dostarczonej faktury VAT,. Odbiorcą faktury jest Gmina Oleszyce, która jest płatnikiem VAT. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek Wykonawcy nr………………………………..
3. Warunkiem wystawienia faktury jest dokonanie odbioru prac przez Zamawiającego oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym kwota zobowiązania obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.
5. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.
6. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

 

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani
są do złożenia wraz z ofertą oryginału pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w rozdziale IV SIWZ pkt 1.1.1 oraz 1.1.2, 1.2.1 i 1.2.2 Zamawiający będzie brał pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców oraz ich łączne kwalifikacje i doświadczenie.
6. Wadium zostanie uznane za wniesione prawidłowo, jeśli wykonawca, który dokona jego zapłaty bądź przedstawi dokument zabezpieczenia zostanie umocowany do wniesienia wadium przez pozostałych wykonawców występujących wspólnie.

 

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

 

III.2)Warunki udziału

 

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa warunku.

 

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 800 000 PLN;
2. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN;
3 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i pkt. 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego, nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

 

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia:
a) co najmniej jedna osoba posiadająca praktyczną i teoretyczną znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem Prince2 na poziomie min. Foundation lub równoważnym w tym zakresie. Brała udział w charakterze Kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach IT w zakresie dostawy sprzętu IT, wdrożenia oprogramowania, budowy sieci LAN o wartościach nie mniejszych niż 1 milion złotych brutto każda z dostaw.
b) co najmniej trzy osoby pracujące w charakterze wdrożeniowca/szkoleniowca posiadające doświadczenie minimum 5 letnie we wdrażaniu systemów dziedzinowych. Dla każdej z trzech osób należy podać po 3 projekty/Klientów dla których dana osoba wdrażała systemy dziedzinowe.
c) co najmniej trzy osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji, projektów i nadzoru instalacji okablowania strukturalnego zgodnie z procedurami instalacyjnymi producenta zaoferowanego okablowania, potwierdzone aktualnym certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez producenta zaoferowanego okablowania strukturalnego;
d) co najmniej trzy osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
e) co najmniej jedna osoba pracująca w charakterze administratora przetwarzania informacji, posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie, znajomość wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) oraz posiadająca praktyczną i teoretyczną znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych potwierdzoną udziałem w szkoleniach, kursach, warsztatach itp. i uzyskanym co najmniej jednym certyfikatem lub zaświadczeniem w szkoleniach z tej dziedziny. Posiadająca wiedzę w zakresie wymagań zgodności z KRI. Wykonała co najmniej dwie usługi doradcze i brała udział w opracowaniu zaleceń dla klienta końcowego w zakresie: bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
2 posiada doświadczenie:, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał:
a) co najmniej trzy zamówienia gdzie w ramach pojedynczego projektu była dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, budowa sieci informatycznej oraz wdrożenie systemów dedykowanych o łącznej wartości dla każdego z projektów min. 1 000 000 PLN brutto.
b) co najmniej jedno zamówienie z zakresu systemu dziedzinowego polegające na: migracji, wdrożeniu i szkoleniu w co najmniej trzech jednostkach publicznych
c) co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu informatycznego
d) co najmniej:
— jedno zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu dwóch e-usług w ramach jednego zamówienia dla klienta z sektora publicznego,
— dwa zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu e-usługi dla klienta z sektora publicznego,
— dwa zamówienie polegające na dostawie i wdrożeniu e-usługi dla klienta z sektora publicznego.

 

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

 

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

 

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

 

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

 

IV.1)Rodzaj procedury

 

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

 

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

 

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

 

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Funkcjonalność systemu. Waga 40

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

 

IV.3)Informacje administracyjne

 

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BGP.271.3.2017

 

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

 

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

 

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.6.2017 - 10:00

 

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

 

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

 

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

 

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 26.6.2017 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

 

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

 

VI.3)Informacje dodatkowe

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla każdego z tych podmiotów wg. załącznika nr 3 do SIWZ
Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD dostępna jest na stronie internetowej:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

 

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD dostępne jest na stronie internetowej:

 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl.

6. Jednocześnie, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. 2.2. – 2.8. SIWZ, na zasadach określonych w Rozdziale VII SIWZ.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakich zamawiający będzie żądał w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuoraz braku podstaw do wykluczenia
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1.1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie określonej w załączniku nr 3 do SIWZ,
1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w zakresie wymaganym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2.1 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SIWZ
1.3. wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie – załącznik nr 8 do SIWZ
1.4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.5. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w formie określonej w załączniku nr 3 do SIWZ,
2.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg. załącznika nr 9 do SIWZ
2.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg. załącznika nr 9 do SIWZ
2.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) wg. załącznika nr 9 do SIWZ
2.9. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg. załącznika nr 5 do SIWZ
3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.2-2.8, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w §5 Rozporządzenia składa:
a) w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
b) w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w §5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VI.4)Procedury odwoławcze

 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

Faks: +48 224587800

 

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

 

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
http://uzp.gov.pl/kio

Faks: +48 224587800

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12.5.2017

 

                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                 Andrzej Gryniewicz

Data składania ofert:
2017-06-26 10:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłStec Tomasz 2017-05-17 08:00:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2017-05-17 11:22:23
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2017-06-21 14:10:46
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 308.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 353.46 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1.A – Plany Budynków 3.00 MBPlik rar
4. Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego 58.08 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 – JEDZ 202.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 – formularz oferty 62.08 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 52.82 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy 77.35 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 – Wykaz osób 52.53 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 – wykaz usług 51.95 KbPlik doc
11. Załącznik nr 9 - oświadczenia 55.01 KbPlik doc
12. Załącznik nr 10 – scenariusz prezentacji 66.08 KbPlik doc
13. Zmiany SIWZ 24.99 KbPlik doc
14. zmiana ogłoszenia 31.50 KbPlik doc
15. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 303.80 KbPlik doc
16. Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego po zmianach 56.29 KbPlik doc
17. odpowiedz na zapytanie nr 1 27.00 KbPlik doc
18. odpowiedz na zapytanie nr 2 23.50 KbPlik doc
19. odpowiedz na zapytanie nr 3 28.00 KbPlik doc
20. wyjaśnienie SIWZ 287.14 KbPlik pdf
21. Poprawiony Załącznik nr 2 – wzór kosztorysu ofertowego 58.45 KbPlik doc

Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 25 maja 2018r. 20:51:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.