Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych

ZMIANY:
2018-07-17 14:17:33: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
2018-07-17 13:53:28: Dodano plik Zestawienie malej architektury,Oleszyce miasto.jpg
Więcej >>>
2018-07-17 13:53:28: Dodano plik ZEST DRÓG OLESZ.jpg
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik zalaczniki od 1 do 6.doc
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 9.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 8.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 7.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 6.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 5.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 4.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 3.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 2.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik ZADANIE NR 1.rar
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik umowa - istotne postanowienia.doc
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik szczegółowa specyfikacja techniczna.doc
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik SIWZ.doc
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik Plansza z wizualizacjami Oleszyce, miasto do wysłania.jpg
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik pielęgnacja drzew.pdf
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik Pielęgnacja drzew opis.docx
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik Opis techniczny.docx
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik Elementy Land art zad 5, Oleszyce,miasto.jpg
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik B) Kosztorys ofertowy - Dostawy.doc
2018-07-17 13:51:42: Dodano plik A) Kosztorys ofertowy - Roboty.doc
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 590258-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.
Gmina Oleszyce: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 590258-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.
Gmina Oleszyce: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działania: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleszyce, krajowy numer identyfikacyjny 65090061900000, ul. ul. Rynek  1 , 37630   Oleszyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 315 010, e-mail bgp@ug.oleszyce.pl, faks 166 315 636.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.oleszyce.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak, www.bip.oleszyce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak, www.bip.oleszyce.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie  Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: W formie pisemnej za pośrednictwem Poczty, Kuriera, Posłańca lub osobiście
Adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych
Numer referencyjny: BGP.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia składa się z następujących części: A) Roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni Zakres: - Czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 52120,4 m2 - pielęgnacja drzew parkowych 26 szt. - prace agrotechniczne 52120,4 m² - wykonanie nawierzchni utwardzonych 1466m2 - usunięcie samosiewów wtórnych - założenie trawnika 21021,9 m² - założenie łąk podmokłych 16948m2 - sadzenie drzew liściastych 190 szt. - sadzenie drzew iglastych 33 szt. - sadzenie krzewów liściastych 6644 szt. - sadzenie róż 1204 - sadzenie krzewów iglastych 726szt - sadzenie pnączy 22 - zakładanie rabat bylinowych 88383 szt. - zakładanie rabat trawiastych 18473 szt. 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych B) Dostawa i montaż elementów małej architektury Zakres: Altana 6-ciokątna 3 szt. Drewniane podesty 679m, Ławki proste typ1szt 2, Ławki łukowe typ 1 szt. 10, Kosze na śmieci typ 1 szt. 8, Ławki na metalowym stelażu- typ2 szt. 17, Kosze na śmieci typ 2 szt. 13, Ławka z ciosanego pnia szt. 5, Ławka parkowa(tor rowerowy) szt. 9, Siedziska betonowo - drewniane szt. 9, Hamaki szt. 5, Altanka dla dzieci, Auto na sprężynach, Bujak , Bujak ważka, Huśtawka bocianie gniazdo szt. 2, Karuzela krzyżowa czteroramienna, Karuzela tarczowa z siedzeniami, Kublik do wspinaczek, Piaskownica, Zestaw zabawowy samolot, Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, Zestaw zabawowy sklepik, Wiata do spotkań, Pergola (łuk), Trejaż, Szklarnia, Poidełka dla ptaków szt2, Budki dla ptaków szt4, Elementy land art. Szt. 10, Ławki drewniane(park) szt. 3, Kosz na śmieci szt. 3, Kompleks sprawnościowy zjazd linowy standard plus, Sześciokąt wielofunkcyjny standard`, równoważnia łamana standard plus, równoważnia falista Extra, slalom słupki Standard, Biegacz, dżokej, narciarz ślizgowy, steper i twister, rowerek, wioślarz, stojak do podciągania
II.5) Główny kod CPV: 45112710-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
77310000-6
45112720-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-05-17

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej i dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: A) Roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). B) Dostawa i montaż elementów małej architektury wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku udziału w postępowaniu – sytuacja ekonomiczna lub finansowa, Wykonawcy ci wykazują łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A) Roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty związanej z zagospodarowaniem zieleni (tj. w szczególności: wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja drzew i krzewów, przygotowanie terenu pod obsadzenia, obsadzenia i zasiewy itp.) o wartości co najmniej 200 000,00 zł. Brutto na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (tj. zamówienia zrealizowanego w oparciu o jedną odrębną umowę - nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. b) wymagane jest wykazanie się dysponowaniem min. jedna osobą: posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. - Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno– budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót. - Osoba posiadająca kwalifikacje, określone ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami). Zamawiający przyjmuje, że jeżeli Wykonawca potwierdzi, że wyznaczony przez niego kierownik budowy/robót posiada uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem umowy w szczególności określone ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), to do realizacji zadania wystarczy udział tylko tej osoby, jako odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi. B) Dostawa i montaż elementów małej architektury a) wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednego związanego z montażem i dostawą elementów małej architektury (tj. w szczególności place zabaw , siłownie zewnętrzne, altany, pomosty itp.) o wartości co najmniej 100 000,00 zł. Brutto (tj. zamówienia zrealizowanego w oparciu o jedną odrębną umowę - nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień w celu uzyskania wartości wymaganej przez Zamawiającego) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie. b) wymagane jest wykazanie się dysponowaniem min. jedna osobą: posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. - Kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno– budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie niniejszego zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót. - Osoba posiadająca kwalifikacje, określone ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami). Zamawiający przyjmuje, że jeżeli Wykonawca potwierdzi, że wyznaczony przez niego kierownik budowy/robót posiada uprawnienia do wykonywania robót będących przedmiotem umowy w szczególności określone ustawą z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), to do realizacji zadania wystarczy udział tylko tej osoby, jako odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej www.bip.oleszyce.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem określonym w załączniku do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2.) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy, potwierdzające uczestnictwo w wykonywaniu zamówienia minimum jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. 4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości A) Roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni 10.000 zł (słownie: dziesięc tysięcy złotych). B) Dostawa i montaż elementów małej architektury 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku - zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwa na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, co oznacza, że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być takie same albo wyższe od kwalifikacji personelu wskazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa powyżej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. - zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z udziału Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wskazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wskaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. - Zmiana terminów realizacji umowy w przypadku wykrycia wadliwości lub niekompletności projektu budowlanego, które: a) zagrażają bezpieczeństwu robót w trakcie ich realizacji lub po ich ukończeniu, niezależnie od tego, czy zagrożenie dotyczy życia lub zdrowia ludzi, całości wznoszonego budynku czy interesów osób trzecich, lub b) nie zagrażają bezpieczeństwu jak wyżej, lecz prowadzą do innych niekorzystnych cech wykonywanego obiektu, obniżając jego walory funkcjonalne bądź estetyczne, lub c) prowadzą do niepotrzebnych kosztów samej inwestycji, bądź przedłużają czas jej realizacji i które powodują konieczność zmiany lub uzupełnienia projektu budowlanego, zmianie mogą ulec termin realizacji zamówienia, d) w przypadku przedłużania się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminów realizacji zamówienia, e) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia określonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień o ile ta odmowa nie jest zawiniona przez Wykonawcę. f) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, g) dopuszcza się zmianę terminów umowy, jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powoduje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Jezyk polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: A) Roboty budowlane i kształtowanie terenów zieleni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane :Zakres: - Czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 52120,4 m2 - pielęgnacja drzew parkowych 26 szt. - prace agrotechniczne 52120,4 m² - wykonanie nawierzchni utwardzonych 1466m2 - usunięcie samosiewów wtórnych - założenie trawnika 21021,9 m² - założenie łąk podmokłych 16948m2 - sadzenie drzew liściastych 190 szt. - sadzenie drzew iglastych 33 szt. - sadzenie krzewów liściastych 6644 szt. - sadzenie róż 1204 - sadzenie krzewów iglastych 726szt - sadzenie pnączy 22 - zakładanie rabat bylinowych 88383 szt. - zakładanie rabat trawiastych 18473 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112710-5, 45111200-0, 77310000-6
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
 
Część nr: 2 Nazwa: B) Dostawa i montaż elementów małej architektury
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres: Altana 6-ciokątna 3 szt. Drewniane podesty 679m, Ławki proste typ1szt 2, Ławki łukowe typ 1 szt. 10, Kosze na śmieci typ 1 szt. 8, Ławki na metalowym stelażu- typ2 szt. 17, Kosze na śmieci typ 2 szt. 13, Ławka z ciosanego pnia szt. 5, Ławka parkowa(tor rowerowy) szt. 9, Siedziska betonowo - drewniane szt. 9, Hamaki szt. 5, Altanka dla dzieci, Auto na sprężynach, Bujak , Bujak ważka, Huśtawka bocianie gniazdo szt. 2, Karuzela krzyżowa czteroramienna, Karuzela tarczowa z siedzeniami, Kublik do wspinaczek, Piaskownica, Zestaw zabawowy samolot, Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, Zestaw zabawowy sklepik, Wiata do spotkań, Pergola (łuk), Trejaż, Szklarnia, Poidełka dla ptaków szt2, Budki dla ptaków szt4, Elementy land art. Szt. 10, Ławki drewniane(park) szt. 3, Kosz na śmieci szt. 3, Kompleks sprawnościowy zjazd linowy standard plus, Sześciokąt wielofunkcyjny standard`, równoważnia łamana standard plus, równoważnia falista Extra, slalom słupki Standard, Biegacz, dżokej, narciarz ślizgowy, steper i twister, rowerek, wioślarz, stojak do podciągania 45112720-8 roboty zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-17
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00
 
 
                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                       Andrzej Gryniewicz
Data składania ofert:
2018-08-01 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłStec Tomasz 2018-07-17 13:45:00
PublikującyZdzisław Kwiatkowski 2018-07-17 13:49:23
Modyfikował(a) Zdzisław Kwiatkowski 2018-07-17 14:17:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. A) Kosztorys ofertowy - Roboty 111.00 KbPlik doc
2. B) Kosztorys ofertowy - Dostawy 102.50 KbPlik doc
3. Elementy Land art zad 5, Oleszyce,miasto 1.90 MBPlik image
4. Opis techniczny. 8.47 MBPlik doc
5. Pielęgnacja drzew opis. 22.71 KbPlik doc
6. pielęgnacja drzew 5.79 MBPlik pdf
7. Plansza z wizualizacjami Oleszyce, miasto do wysłania 10.44 MBPlik image
8. SIWZ 340.50 KbPlik doc
9. szczegółowa specyfikacja techniczna 11.39 MBPlik doc
10. umowa - istotne postanowienia 267.00 KbPlik doc
11. ZADANIE NR 1 294.80 KbPlik rar
12. ZADANIE NR 2 16.87 MBPlik rar
13. ZADANIE NR 3 8.04 MBPlik rar
14. ZADANIE NR 4 584.57 KbPlik rar
15. ZADANIE NR 5 3.92 MBPlik rar
16. ZADANIE NR 6 5.11 MBPlik rar
17. ZADANIE NR 7 2.99 MBPlik rar
18. ZADANIE NR 8 15.69 MBPlik rar
19. ZADANIE NR 9 2.47 MBPlik rar
20. zalaczniki od 1 do 6 138.00 KbPlik doc
21. ZEST DRÓG OLESZ 4.02 MBPlik image
22. Zestawienie malej architektury,Oleszyce miasto 2.63 MBPlik image
23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 13.00 KbPlik doc

Rejestr zmian